Els Gossos Bons (L)

[@more@]

  a M. Joseph Stevens


   No m’he avergonyit mai, ni fins i tot davant els joves escriptors del meu segle, de la meva admiració per Bufó; però avui no és l’ànima d’aquest pintor de la natura pomposa la que cridaria en el meu ajut. No.    

    

   Més bé de bon grat m’adreçaria a Sterne, i li diria: “Descendeix del cel, o puja cap a mi dels camps Elisis, per inspirar-me en benefici dels gossos bons, dels pobres gossos, un cant digne de tu, sentimental bromista, bromista incomparable! Torna cama ací cama allà damunt d’aquest famós ase que t’acompanya sempre en la memòria de la posteritat; i sobre tot que aquest ase no oblidi portar, delicadament penjat entre els seus llavis, la seva immortal insígnia!”    

    

   Endarrere la musa acadèmica! Jo no n’he de fer res d’aquesta vella dona pública. Invoco la musa familiar, la ciutadana, la viva, per que m’ajudi a cantar als gossos bons, els pobres gossos, els gossos enfangats, aquells que tothom aparta, com empestats i pollosos, excepte el pobre al qual estan associats, i el poeta que els mira amb un ull fraternal.    

    

   Prou ja del gos presumit, d’aquest fatu quadrúpede, danès, rei Carles, buldog o brivall, tan encantat d’ell mateix que es llança indiscretament a les cames o sobre els genolls del visitant, com si era segur de plaure, turbulent com un infant, beneit com una cortesana, algunes vegades esquerp com un criat! Prou ja sobretot d’aquestes serps de quatre potes, tremoloses i desocupades, que s’anomenen llebreres, i que no allotgen fins i tot en el seu morro puntegut prou flaire per seguir la pista d’un amic, ni en el seu cap s’aplana prou intel·ligència per jugar al dòmino!    

    

   Al nínxol, tots aquests fatigants paràsits!    

    

   Que els retornin al seu nínxol sedós i encoixinat! Jo canto al gos enfangat, el gos pobre, el gos sense domicili, el gos vagarós, el gos saltimbanqui, el gos del qual l’instint, com el del pobre, del bohemi i del histrió, està meravellosament esperonat per la necessitat, aquesta mare tan bona, aquesta veritable patrona de les intel·ligències!    

    

   Jo canto als gossos calamitosos, sigui els que erren, solitaris, pels torrents sinuosos de les immenses ciutats, sigui els que han dit a l’home abandonat, amb els seus ulls intermitents i espirituals: “Pren-me amb tu, i de les nostres dues misèries en farem potser una espècie de felicitat!”    

    

   On van els gossos?” deia antany Nestor Roqueplan en un immortal fulletó que s’ha sens dubte oblidat, i del qual només jo, i Sainte-Beuve potser, ens en recordem encara avui.    

    

   On van els gossos, dieu vosaltres, homes poc atents? Van als seus quefers.    

    

   Cites de quefers, cites d’amor. A través de la boira, a través de la neu, a través del fang, sota la canícula mordent, sota la pluja regalimosa, van, venen, troten, passen sota els cotxes, excitats per les puces, la passió, la necessitat o el deure. Com nosaltres, es lleven de bon matí, i busquen la seva vida o corren als seus plaers.    

    

   Ni ha que jeuen en una runa dels suburbis i que venen, cada dia, a una hora fixa, a reclamar l’espòrtula a la porta d’una cuina del Palau Reial; d’altres que acudeixen, per tropes, allèn de cinc llegues, per compartir l’àpat que els hi ha preparat la caritat de certes poncelles sexagenàries, el cor desocupat de les quals s’és donat a les bèsties, perquè els homes imbecils ja no en volen.    

    

   D’altres que, com els treballadors explotats, embogits d’amor, deixen, alguns dies, el seu departament per venir a la ciutat, gambar durant un hora al voltant d’una bonica gossa, una mica negligida en la seva toaleta; però orgullosa i agraïda.    

    

   I són tots molt puntuals, sense carnets, sense notes i sense carteres.    

    

   Coneixeu la peresosa Bèlgica, i heu admirat, com jo, tots aquests gossos vigorosos lligats al carro del carnisser, de la lletera o del forner, i que testimonien, amb els seus lladrucs triomfants, el plaer orgullós que experimenten per rivalitzar amb els cavalls?  

    

   Vet aquí dos que pertanyen a un ordre encara més civilitzat. Permeteu-me introduir-vos  a la cambra del saltimbanqui absent. Un llit, de fusta pintada, sense cortines, cobrellits que s’arrosseguen per terra i empastifats de xinxes, dues cadires de palla, una estufa de fosa, un o dos instruments de música malmesos. Oh! el trist mobiliari! Però mireu, us ho prego, aquest dos personatges intel·ligents, vestits amb robes  a la vegada esllenegades i sumptuoses, pentinats com trobadors o militars, que vigilen, amb una atenció de bruixots, l’obra sense nom que es cou a foc lent sobre l’estufa encesa, i al fons de la qual es dreça una llarga cullera, plantada com un d’aquest pals aeris que anuncien que la maçoneria s’ha acabat.    

    

   No és a cas just que comediants tan zelosos no es posin en ruta sense haver llastat el seu estómac amb una sopa potent i sòlida? I no perdonareu una mica de sensualitat a aquests pobres diables que han d’afrontar tot el dia la indiferència del públic i les injustícies d’un director que és queda la part grossa i menja ell sol més sopa que quatre comediants?    

    

   Quantes vegades he contemplat, somrient i entendrit, tots aquests filòsofs de quatre potes, esclaus complaents, submisos o abnegats, que el diccionari republicà podria a més qualificar d’oficials, si la república, massa ocupada en la felicitat dels homes, tingués temps de reparar l’honor dels gossos!    

    

   I quantes vegades he pensat que hi havia potser en alguna part (qui sap, després de tot?), per recompensar tant coratge, tanta paciència i tant treball, un paradís especial pels gossos bons, els gossos enfangats i desolats. Swedenborg afirma que ni ha un pels Turcs i un pels Holandesos!    

    

   Els pastors de Virgili i de Teòcrit esperaven, per premi dels seus cants alternats, un bon formatge, una flauta del millor faedor o una cabra amb les mamelles inflades. El poeta que ha cantat als pobres gossos a rebut per recompensa una bonica armilla, d’un color, a la vegada ric i sec, que fa pensar en els sols de la tardor, en la bellesa de les dones madures i en els estius de Saint-Martin.    

    

   Cap d’aquells que estaven presents a la taverna del carrer Villa-Hermosa no oblidarà amb quina impetuositat el pintor s’ha despullat de la seva armilla en favor del poeta, tant bé ha comprés com era de bo i d’honest cantar als pobres gossos.    

    

   Tal un magnífic tirà italià, del bon temps, oferia al diví Aretins sigui una daga enriquida amb pedreries, sigui un mantell de cort, a canvi d’un preciós sonet o d’un curiós poema satíric.    

    

   I totes les vegades que el poeta s’endossa l’armilla del pintor, és obligat pensar en els gossos bons, en els gossos filòsofs, en els estius de Saint-Martin i en la bellesa de les dones molt madures.


Les bons chiens
À M. Joseph Stevens

     Je n’ai jamais rougi, même devant les jeunes écrivains de mon siècle, de mon admiration pour Buffon: mais aujourd’hui ce n’est pas l’âme de ce peintre de la nature pompeuse que j’appellerai à mon aide. Non.
Bien plus volontiers je m’adresserais à Sterne, et je lui dirais: “Descends du ciel, ou monte vers moi des champs Elyséens, pour m’inspirer en faveur des bons chiens, des pauvres chiens, un chant digne de toi, sentimental farceur, farceur incomparable! Reviens à califourchon sur ce fameux âne qui t’accompagne toujours dans la mémoire de la postérité; et surtout que cet âne n’oublie pas de porter, délicatement suspendu entre ses lèvres, son immortel macaron!”
Arrière la muse académique! Je n’ai que faire de cette vieille bégueule. J’invoque la muse familière, la citadine, la vivante, pour qu’elle m’aide à chanter les bons chiens, les pauvres chiens, les chiens crottés, ceux-là que chacun écarte, comme pestiférés et pouilleux, excepté le pauvre dont ils sont les associés, et le poëte qui les regarde d’un oeil fraternel.
Fi du chien bellâtre, de ce fat quadrupède, danois, king-charles, carlin ou gredin, si enchanté de lui-même qu’il s’élance indiscrètement dans les jambes ou sur les genoux du visiteur, comme s’il était sûr de plaire, turbulent comme un enfant, sot comme une lorette, quelquefois hargneux et insolent comme un domestique! Fi surtout de ces serpents à quatre pattes, frissonnants et désoeuvrés, qu’on nomme levrettes, et qui ne logent même pas dans leur museau pointu assez de flair pour suivre la piste d’un ami, ni dans leur tête aplatie assez d’intelligence pour jouer au domino!
A la niche, tous ces fatigants parasites!
Qu’ils retournent à leur niche soyeuse et capitonnée! Je chante le chien crotté, le chien pauvre, le chien sans domicile, le chien flâneur, le chien saltimbanque, le chien dont l’instinct, comme celui du pauvre, du bohémien et de l’histrion, est merveilleusement aiguillonné par la nécessité, cette si bonne mère, cette vraie patronne des intelligences!
Je chante les chiens calamiteux, soit ceux qui errent, solitaires, dans les ravines sinueuses des immenses villes, soit ceux qui ont dit à l’homme abandonné, avec des yeux clignotants et spirituels: “Prends-moi avec toi, et de nos deux misères nous ferons peut-être une espèce de bonheur!”
Où vont les chiens?” disait autrefois Nestor Roqueplan dans un immortel feuilleton qu’il a sans doute oublié, et dont moi seul, et Sainte-Beuve peut-être, nous nous souvenons encore: aujourd’hui.
Où vont les chiens, dites-vous, hommes peu attentifs? Ils vont à leurs affaires.
Rendez-vous d’affaires, rendez-vous d’amour. A travers la brume, à travers la neige, à travers la crotte, sous la canicule mordante, sous la pluie ruisselante, ils vont, ils viennent, ils trottent, ils passent sous les voitures, excités par les puces, la passion, le besoin ou le devoir. Comme nous, ils se sont levés de bon matin, et ils cherchent leur vie où courent à leurs plaisirs.
Il y en a qui couchent dans une ruine de la banlieue et qui viennent, chaque jour, à heure fixe, réclamer la sportule à la porte d’une cuisine: du Palais-Royal; d’autres qui accourent, par troupes, de plus de cinq lieues, pour partager le repas que leur a préparé la charité de certaines pucelles sexagénaires, dont le coeur inoccupé s’est donné aux bêtes, parce que les hommes imbéciles n’en veulent plus.
D’autres qui, comme des nègres marrons, affolés d’amour, quittent, à de certains jours, leur département pour venir à la ville, gambader pendant une heure autour d’une belle chienne, un peu négligée dans sa toilette; mais fière et reconnaissante.
Et ils sont tous très-exacts, sans carnets, sans notes et sans portefeuilles.
Connaissez-vous la paresseuse Belgique, et avez-vous admiré, comme moi, tous ces chiens vigoureux attelés à la charrette du boucher, de la laitière ou du boulanger, et qui témoignent, par leurs aboiements triomphants, du plaisir orgueilleux qu’ils éprouvent à rivaliser avec les chevaux?
En voici deux qui appartiennent à un ordre encore plus civilisé. Permettez-moi de vous introduire dans la chambre: du saltimbanque absent. Un lit, en bois peint, sans rideaux, des couvertures traînantes et souillées de punaises, deux chaises de paille, un poêle de fonte, un ou deux instruments de musique détraqués. Oh! le triste mobilier! Mais regardez, je vous prie, ces deux personnages intelligents, habillés de vêtements à la fois éraillés et somptueux, coiffés comme des troubadours ou des militaires, qui surveillent,: avec une attention de sorciers, l’oeuvre sans nom qui mitonne sur le poêle allumé, et au centre de laquelle une longue cuiller se dresse, plantée comme un de ces mâts aériens qui annoncent que la maçonnerie est achevée. N’est-il pas juste que de si zélés comédiens ne se mettent pas en route sans avoir lesté leur estomac d’une soupe puissante et solide? Et ne pardonnerez-vous pas un peu de sensualité à ces pauvres diables qui ont à affronter tout le jour l’indifférence du public et les injustices d’un directeur qui se fait la grosse part et mange à lui seul plus de soupe que quatre comédiens?
Que de fois j’ai contemplé, souriant et attendri, tous ces philosophes à quatre pattes, esclaves complaisants, soumis ou dévoués, que le dictionnaire républicain pourrait aussi bien qualifier d’officieux, si la république, trop occupée du bonheur des hommes, avait le temps de ménager l’honneur des chiens!
Et que de fois j’ai pensé qu’il y avait peut-être quelque part (qui sait, après tout?), pour récompenser tant de courage, tant de patience et de labeur, un paradis spécial pour les bons chiens, les pauvres chiens, les chiens crottés et désolés. Swedenborg affirme bien qu’il y en a un pour les Turcs et un pour les Hollandais!
Les bergers de Virgile et de Théocrite attendaient, pour prix de leurs chants alternés, un bon fromage, une flûte du meilleur faiseur ou une chèvre aux mamelles gonflées. Le poëte qui a chanté les pauvres chiens a reçu pour récompense un beau gilet, d’une couleur, à la fois riche et fanée, qui fait penser aux soleils d’automne, à la beauté des femmes mûres et aux étés de la Saint-Martin.
Aucun de ceux qui étaient présents dans la taverne de la rue Villa-Hermosa n’oubliera avec quelle pétulance le peintre s’est dépouillé de son gilet en faveur du poëte, tant il a bien compris qu’il était bon et honnête de chanter les pauvres chiens.
Tel un magnifique tyran italien, du bon temps, offrait au divin Arétin soit une dague enrichie de pierreries, soit un manteau de cour, en échange d’un précieux sonnet ou d’un curieux poëme satirique.
Et toutes les fois que le poëte endosse le gilet du peintre, il est contraint de penser aux bons chiens, aux chiens philosophes, aux étés de la Saint-Martin et à la beauté des femmes très-mûres.

 

     Charles Pierre Baudelaire


 

Comentaris tancats a Els Gossos Bons (L)

Estossinem als Pobres (XLIX)

[@more@] 


   Durant quinze dies estava confinat a la meva cambra, i estava envoltat de llibres de moda en aquells temps (fa setze o disset anys); vull parlar dels llibres on és tracta de l’art de tornar els pobles feliços, savis i rics, en vint-i-quatre hores. Havia doncs digerit, — m’havia empassat, vull dir, — totes les elucubracions de tots aquests empresaris de felicitat pública, — dels que aconsellen a tots els pobres fer-se esclaus, i dels que els persuadeixen de que són tots reis destronats. — No es trobarà sorprenent que estigués llavors en un estat d’esperit pròxim al vertigen o l’estupidesa.    

    

   M’havia semblat només que sentia, confinat en el fons del meu intel·lecte, el germen obscur d’una idea superior a totes les formes de bona dona de les quals havia recentment recorregut al diccionari. Però no era més que la idea d’una idea, alguna cosa infinitament vague.    

    

   I sortí amb una gran set. Ja que el gust apassionat per les males lectures engendra una necessitat proporcional d’aire lliure i de refrescos.    

    

   Quan anava a entrar en un cabaret, un mendicant em parà el seu barret, amb una d’aquestes mirades inoblidables que estassarien els trons, si l’esperit removia la matèria, i si l’ull d’un magnetitzador feia madurar els raïms.    

    

   Al mateix temps, sentí una veu que xiuxiuejava  a la meva orella, una veu que reconeguí bé; era la d’un bon àngel, o d’un bon Dimoni, que m’acompanya per tot arreu. Puix que Sòcrates tenia el seu bon Dimoni, per què no podia tenir el meu Àngel bo, i per què no podia tenir l’honor com Sòcrates, d’obtenir el meu diploma de follia, signat pel subtil Lélut i pel molt avisat Baillarger?    

    

   Existeix una diferència entre el Dimoni de Sòcrates i el meu, el de Sòcrates únicament se li manifesta per defensar, advertir, impedir, i el meu es digna aconsellar, suggerir, persuadir. Aquest pobre Sòcrates no tenia més que un Dimoni prohibidor; el meu és un gran afirmador, el meu és un Dimoni d’acció, un Dimoni de combat.    

    

   Ara bé, la seva veu em xiuxiuejava això: “solament és igual a un altre, aquell que ho demostra, i només és digne de la llibertat, aquell que sap conquerir-la.”    

    

   Immediatament, saltí sobre el meu mendicant, Amb un sol cop de puny, li tapí un ull, que esdevingué, en un segon, gros com una pilota. Esberlí una de les meves ungles al trencar-li dues dents, i com no em sentia massa fort, havent nascut delicat i estant poc exercitat en la boxa, per estossinar ràpidament aquest vell, l’agafí amb una ma pel coll del seu vestit, i amb l’altra, l’engrapí per la gola, i em posí a sacsejar-li violentament el cap contra el mur. He de confessar que havia prèviament inspeccionat els voltants amb un cop d’ull, i que havia certificat que en aquest suburbi desèrtic em trobava, per bastant de temps, fora de l’abast de tot agent de policia.    

    

   Havent de seguida, per un cop de peu donat a l’esquena, prou enèrgic per trencar els omòplats, abatut aquest sexagenari afeblit, agafí una grossa branca d’arbre que s’arrossegava per terra, i el batí amb la energia obstinada dels cuiners que volen entendrir un bistec.    

    

   Tot d’una, —o miracle! o gaudiment del filòsof que verifica l’excel·lència de la seva teoria! — viu aquesta carcassa antiga revoltar-se, redreçar-se amb una energia que no hauria suposat mai en una màquina tan singularment trastornada, i, amb una mirada de odi que em paregué de bon auguri, el malandrí decrèpit és tirà sobre meu, m’inflà els dos ulls, em trencà quatre dents, i amb la mateixa branca d’arbre m’estomacà molt fort. — amb la meva enèrgica medicació, li havia doncs tornat l’orgull i la vida.    

    

   Llavors, li fiu força signes per fer-li comprendre que considerava la discussió com acabada; i aixecant-me amb la satisfacció d’un sofista del Pòrtic, li digué: “Senyor, vós sou el meu igual!, vulgueu fer-me l’honor de compartir amb mi la meva bossa; i recordeu-vos, si sou realment filantrop, que cal aplicar a tots els vostres confrares, quan us demanaran l’almoina, la teoria que he tingut el dolor de provar sobre la vostra esquena.    

    

   M’ha ben jurat que havia comprès la meva teoria, i que obeiria els meus consells.


 

Assommons les pauvres

     Pendant quinze jours je m’étais confiné dans ma chambre, et je m’étais entouré des livres à la mode dans ce temps-là (il y a seize ou dix-sept ans); je veux parler des livres où il est traité de l’art de rendre les peuples heureux, sages et riches, en vingt-quatre heures. J’avais donc digéré, — avalé, veux-je dire, — toutes les élucubrations de tous ces entrepreneurs de bonheur public, — de ceux qui conseillent à tous les pauvres de se faire esclaves, et de ceux qui leur persuadent qu’ils sont tous des rois détrônés. — On ne trouvera pas surprenant que je fusse alors dans un état d’esprit avoisinant le vertige ou la stupidité.
     Il m’avait semblé seulement que je sentais, confiné au fond de mon intellect, le germe obscur d’une idée supérieure à toutes les formules de bonne femme dont j’avais récemment parcouru le dictionnaire. Mais ce n’était que l’idée d’une idée, quelque chose d’infiniment vague.
     Et je sortis avec une grande soif. Car le goût passionné des mauvaises lectures engendre un besoin proportionnel du grand air et des rafraîchissants.
     Comme j’allais entrer dans un cabaret, un mendiant me tendit son chapeau, avec un de ces regards inoubliables qui culbuteraient les trônes, si l’esprit remuait la matière, et si l’oeil d’un magnétiseur faisait mûrir les raisins.
     En même temps, j’entendis une voix qui chuchotait à mon oreille, une voix que je reconnus bien; c’était celle d’un bon Ange, ou d’un bon Démon, qui m’accompagne partout. Puisque Socrate avait son bon Démon, pourquoi n’aurais-je pas mon bon Ange, et pourquoi n’aurais-je pas l’honneur, comme Socrate, d’obtenir mon brevet de folie, signé du subtil Lélut et du bien-avisé Baillarger?
     Il existe cette différence entre le Démon de Socrate et le mien, que celui de Socrate ne se manifestait à lui que pour défendre, avertir, empêcher, et que le mien daigne conseiller, suggérer, persuader. Ce pauvre Socrate n’avait qu’un Démon prohibiteur; le mien est un grand affirmateur, le mien est un Démon d’action, un Démon de combat.
     Or, sa voix me chuchotait ceci: "Celui-là seul est l’égal d’un autre, qui le prouve, et celui-là seul est digne de la liberté, qui sait la conquérir."
     Immédiatement, je sautai sur mon mendiant. D’un seul coup de poing, je lui bouchai un oeil, qui devint, en une seconde, gros comme une balle. Je cassai un de mes ongles à lui briser deux dents, et comme je ne me sentais pas assez fort, étant né délicat et m’étant peu exercé à la boxe, pour assommer rapidement ce vieillard, je le saisis d’une main par le collet de son habit, de l’autre, je l’empoignai à la gorge, et je me mis à lui secouer vigoureusement la tête contre un mur. Je dois avouer que j’avais préalablement inspecté les environs d’un coup d’oeil, et que j’avais vérifié que dans cette banlieue déserte je me trouvais, pour un assez long temps, hors de la portée de tout agent de police.
     Ayant ensuite, par un coup de pied lancé dans le dos, assez énergique pour briser les omoplates, terrassé ce sexagénaire affaibli, je me saisis d’une grosse branche d’arbre qui traînait à terre, et je le battis avec l’énergie obstinée des cuisiniers qui veulent attendrir un beefsteak.
     Tout à coup, — ô miracle! ô jouissance du philosophe qui vérifie l’excellence de sa théorie! — je vis cette antique carcasse se retourner, se redresser avec une énergie que je n’aurais jamais soupçonnée dans une machine si singulièrement détraquée, et, avec un regard de haine qui me parut de bon augure, le malandrin décrépit se jeta sur moi, me pocha les deux yeux, me cassa quatre dents, et avec la même branche d’arbre me battit dru comme plâtre. — Par mon énergique médication, je lui avais donc rendu l’orgueil et la vie.
     Alors, je lui fis force signes pour lui faire comprendre que je considérais la discussion comme finie; et me relevant avec la satisfaction d’un sophiste du Portique, je lui dis: "Monsieur, vous êtes mon égal! veuillez me faire l’honneur de partager avec moi ma bourse; et souvenez-vous, si vous êtes réellement philanthrope, qu’il faut appliquer à tous vos confrères, quand ils vous demanderont l’aumône, la théorie que j’ai eu la douleur d’essayer sur votre dos."
     Il m’a bien juré qu’il avait compris ma théorie, et qu’il obéirait à mes conseils

     Charles Pierre Baudelaire

 

Comentaris tancats a Estossinem als Pobres (XLIX)

Any where out of the world – No importa on fora del món (XLVIII)

[@more@]


   Aquesta vida és un hospital on cada malalt està posseït pel desig de canviar de llit. Aquest voldria sofrir enfront de l’estufa, aquell creu que es guariria al costat de la finestra.    

    

   Em sembla que jo estaria bé allà on no estic, i aquesta qüestió del trasllat n’és una que discuteixo constantment amb la meva ànima.    

    

   “Digues-me, ànima meva, pobre ànima refredada, que pensaries de viure a Lisboa? deu fer-hi calor, i t’hi refocil·laries com un llangardaix. Aquesta ciutat és a la vora de l’aigua; s’ha dit que està bastida amb marbre, i que el poble té tal odi al vegetal, que arrenca tots els arbres. Heus aquí un paisatge segons el teu gust; un paisatge fet amb la llum i el mineral, i el líquid per a reflectir-los!”    

    

   La meva ànima no respon.    

    

   “Puix que t’agrada tan el repòs, amb l’espectacle del moviment, vols venir a viure a Holanda, aquesta terra beatificant? Potser et divertiràs en aquesta contrada en la qual has admirat sovint  la imatge de les muses. Què pensaries de Rotterdam, tu que t’agraden els boscos de pals, i els vaixells amarrats al peu de les cases?”    

    

   La meva ànima resta muda.    

    

   “Batàvia et somriuria potser més? Nosaltres hi trobaríem d’altra banda l’esperit de Europa casat amb la bellesa tropical.”    

    

   Cap paraula. — Estaria morta la meva ànima?    

    

   “Has arribat doncs a aquest punt d’embalbiment que només et complaus amb el teu mal? Si és així, fugim cap els països que són les analogies de la Mort. — Tinc el nostre quefer, pobra ànima! Farem les nostres malles per Borneu. Anirem més lluny encara, a l’extrem final de la Bàltica; encara més lluny de la vida, si és possible; instal·lem-nos al pol. Allà el sol no frega més que obliquament la terra, i les lents alternatives de la llum i de la nit suprimeixen la varietat i augmenten la monotonia, aquesta meitat del no-res. Allà, podrem prendre llargs banys de tenebres, mentre que, per divertir-nos, les aurores boreals ens enviaran de tant en tant les seves garbes roses, com reflexes d’un foc d’artifici de l’Infern!”    

    

   Per fi, la meva ànima explota, i sàviament em crida : “No importa on! no importa on! mentre que sigui fora d’aquest món!”


Any where out of the world
N’importe où hors du monde

     Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu’il guérirait à côté de la fenêtre.
     Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas, et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme.
     "Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d’habiter Lisbonne? Il doit y faire chaud, et tu t’y ragaillardirais comme un lézard. Cette ville est au bord de l’eau; on dit qu’elle est bâtie en marbre, et que le peuple y a une telle haine du végétal, qu’il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût; un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir!"
     Mon âme ne répond pas.
     "Puisque tu aimes tant le repos, avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante? Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l’image dans les musées. Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de mâts, et les navires amarrés au pied des maisons?"
     Mon âme reste muette.
     "Batavia te sourirait peut-être davantage? Nous y trouverions d’ailleurs l’esprit de l’Europe marié à la beauté tropicale."
     Pas un mot. — Mon âme serait-elle morte?
     "En es-tu donc venue à ce point d’engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal? S’il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la Mort. — Je tiens notre affaire, pauvre âme! Nous ferons nos malles pour Bornéo. Allons plus loin encore, à l’extrême bout de la Baltique; encore plus loin de la vie, si c’est possible; installons-nous au pôle. Là le soleil ne frise qu’obliquement la terre, et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres, cependant que, pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme des reflets d’un feu d’artifice de l’Enfer!"
     Enfin, mon âme fait explosion, et sagement elle me crie: "N’importe où! n’importe où! pourvu que ce soit hors de ce monde!"

    

     Charles Pierre Baudelaire


 

 

Comentaris tancats a Any where out of the world – No importa on fora del món (XLVIII)

Senyoreta Bisturí (XLVII)

[@more@]


   Quan arribava a l’extrem del barri, sota els esclats dels llums de gas, sentí un braç que s’escolava per sota del meu, i escoltí una veu que em deia a l’orella: “Vós sou metge, senyor?”    

      

   Jo mirí; era una noia alta, robusta, amb els ulls molt oberts, lleugerament empolainada, els cabells flotant al vent amb les brides del seu barret.    

      

   “— No; no sóc pas metge. Deixeu-me passar. — Oh! sí! vós sou metge .L’hi veig bé. Veniu a casa meva. Estareu content de mi, au anem! — Sens dubte, aniré a veure-us, però més tard, després del metge, que dimonis!… Ei! Ei! — féu ella, sempre penjada al meu braç, i petant-se de riure, — vós sou un metge bromista, n’he conegut alguns d’aqueix gènere. Veniu.”     

        

   M’agrada apassionadament el misteri, perquè tinc sempre l’esperança de desembrollar-lo. Em deixí doncs arrastrar per aquesta companya, o més aviat per aquest enigma inesperat.    

 

   Ometo la descripció del tuguri; es pot trobar-la en alguns vells poetes francesos ben coneguts. Solament, detall no apercebut per Regnier, dos o tres retrats de doctors cèlebres estaven penjats a les parets.    

      

   Quant fui jo agombolat! Foc viu; vi calent, cigars; i oferint-me aquestes coses bones i encenent-me ella mateixa un cigar, la bufona criatura em deia: “Feu com a casa vostra, poseu-vos còmodament. Això us recordarà l’hospital i el bon temps de la joventut. — Ei això! on heu guanyat aquests cabells blancs? Vós no éreu pas així, no fa pas encara molt de temps, quan éreu intern de L… Recordo que era vós qui l’assitia en les operacions greus. Heus aquí un home que li agrada tallar, tallar i retallar! Era vós qui li parava els instruments, els fils i les esponges. — I quan, l’operació feta, deia orgullosament, mirant els seu rellotge: “Cinc minuts, senyors! — Oh! jo, vaig per tot arreu. Conec bé aquests Senyors.”    

      

   Alguns instants més tard, tutejant-me, reprenia la seva antífona, i em deia: “Tu ets metge, no és així, gat meu?”    

      

   Aquest inintel·ligible respòs em feu saltar sobre les meves cames. “No! cridí furiós.   

      

   — Cirurgià, aleshores?    

      

   — No! no! a menys que no sigui per tallar-te el cap! Consagrat sant copó de santa alcavota!    

      

   — Espera, respongué, ja ho veuràs.”    

      

   I tragué d’un armari un feix de papers, que no era altra cosa que la col·lecció de retrats dels metges d’aquell temps, litografies per Maurin, que s’han pogut veure exposades durant alguns anys sobre el moll Voltaire.     

    

   “Agafa! El reconeixes aquest?   

      

   — Si! És X. El nom està a baix d’altra banda; però el conec personalment.    

      

   — Ho sabia bé! Agafa! Heus aquí Z…, el que deia  a la seva vegada, parlant de X.: “Aquest monstre que duu sobre la seva cara la negror de la seva anima!” Com reien d’això a l’Escola, en aquell temps! Te’n recordes? — Agafa, vet aquí K., el qui denunciava els insurgents que curava al seu hospital. Era el temps de les revoltes. Com és possible que un home tan bo tingui tan poc cor? — Heus aquí ara W., un famós metge anglès: l’he enxampat en el seu viatge a Paris. Té l’aire d’una damisel·la, no es així?”    

      

   I com tocava un paquet encordillat, posat també sobre el vetllador: “Espera una mica, digué ella; això són els interns, i aquest paquet d’aquí, són els externs.”    

      

   I desplegà en ventall un munt d’imatges fotogràfiques, representant fesomies molt més joves.    

      

   “Quan ens tornem a veure, em donaràs el teu retrat, no és així, estimat?    

      

   — Però, li diguí, seguint a la meva vegada, jo també, la meva idea fixa, — per què em creus metge?    

      

   — És que ets tan gentil i tan bo per les dones!    

      

   — Singularitat lògica! Em diguí a mi mateix.    

      

   — Oh! no m’equivoco gaire; n’he conegut un bon nombre. M’agraden tant aquests senyors, que, per bé que no estic malalta, els vaig a veure alguna vegada, per res més que per veure-les. Ni ha que em diuen fredament: “Vós no esteu malalta del tot!” Però n’hi ha d’altres que em comprenen, perquè els faig gracietes.    

      

   — I quan no et comprenen…?    

      

   — Home! quan els he molestat inútilment, els deixo deu francs sobre la xemeneia. — Són tan bons i tan dolços, aquells homes! — He descobert a la Pietat un petit intern, que és bonic com un àngel, i que n’és de polit! i com treballa, el pobre noi! El seus camarades m’han dit que ell no té un sou, perquè els seus pares son pobres i no poden enviar-li res. Això m’ha donat confiança. Després de tot, sóc una dona bastant guapa, encara que no massa jove. Jo li he dit: “vine’m a veure, vine’m a veure sovint. I per mi, no et molestis; no tinc necessitat d’argent. “Però tu comprens que li he fet entendre això per una multitud de raons; no li he dit tot cruament; tenia tanta por d’humiliar-lo, aquest estimat infant! — Ei bé! creuries que tinc un estrafolari desig que no goso dir-li? — Voldria que em vingués a veure amb el seu maletí i la seva bata, fins i tot amb una mica de sang damunt!”    

      

   Ella digué això amb un aire molt càndid, com un home sensible diria a una comedianta que estimés: “Vull veure-us vestida amb aquell vestit que portaveu en aquest famós paper que heu creat.”    

      

   Jo, obstinant-me, reprenguí: “Pots recordar l’època i l’ocasió on nasqué en tu aquesta passió tant particular?”    

      

   Difícilment em feu comprendre; per fi ho aconseguí. Però aleshores ella em respongué amb un aire molt trist, i fins i tot, en tant que puc recordar-me, desviant els ulls: “No sé pas… no me’n recordo.”    

      

   Quines rareses no es troben en una gran ciutat, quan se sap passejar i mirar? La vida formigueja de monstres innocents. — Senyor, Déu meu!, vós, el Creador, vós, el Mestre; vós que heu fet la Llei i la Llibertat; vós el sobirà que deixa fer, vós, el jutge que perdona; vós que esteu ple de motius i de causes; i que heu potser posat en el meu esperit el gust per l’horror per convertir el meu cos, com la guarició al cap d’una fulla; Senyor; tingueu pietat, tingueu pietat dels bojos i de les boges! O Creador! poden existir monstres als ulls d’Aquell sol que sap per què existeixen, com s’han fet i com haurien pogut no fer-se?


Mademoiselle Bistouri

     Comme j’arrivais à l’extrémité du faubourg, sous les éclairs du gaz, je sentis un bras qui se coulait doucement sous le mien, et j’entendis une voix qui me disait à l’oreille: "Vous êtes médecin, monsieur?"
     Je regardai; c’était une grande fille, robuste, aux yeux très-ouverts, légèrement fardée, les cheveux flottant au vent avec les brides de son bonnet.
     "– Non; je ne suis pas médecin. Laissez-moi passer. — Oh! si! vous êtes médecin. Je le vois bien. Venez chez moi. Vous serez bien content de moi, allez! — Sans doute, j’irai vous voir, mais plus tard, après le médecin, que diable!… Ah! ah! — fit-elle, toujours suspendue à mon bras, et en éclatant de rire, — vous êtes un médecin farceur, j’en ai connu plusieurs dans ce genre-là. Venez."
     J’aime passionnément le mystère, parce que j’ai toujours l’espoir de le débrouiller. Je me laissai donc entraîner par cette compagne, ou plutôt par cette énigme inespérée.
     J’omets la description du taudis; on peut la trouver dans plusieurs vieux poëtes français bien connus. Seulement, détail non aperçu par Régnier, deux ou trois portraits de docteurs célèbres étaient suspendus aux murs.
     Comme je fus dorloté! Grand feu, vin chaud, cigares; et en m’offrant ces bonnes choses et en allumant elle-même un cigare, la bouffonne créature me disait: "Faites comme chez vous, mon ami, mettez-vous à l’aise. Ça vous rappellera l’hôpital et le bon temps de la jeunesse. — Ah çà! où donc avez-vous gagné ces cheveux blancs? Vous n’étiez pas ainsi, il n’y a pas encore bien longtemps, quand vous étiez interne de L… Je me souviens que c’était vous qui l’assistiez dans les opérations graves. En voilà un homme qui aime couper, tailler et rogner! C’était vous qui lui tendiez les instruments, les fils et les éponges. — Et comme, l’opération faite, il disait fièrement, en regardant sa montre: "Cinq minutes, messieurs! — Oh! moi, je vais partout. Je connais bien ces Messieurs."
     Quelques instants plus tard, me tutoyant, elle reprenait son antienne, et me disait: "Tu es médecin, n’est-ce pas, mon chat?"
     Cet inintelligible refrain me fit sauter sur mes jambes. "Non! criai-je furieux.
     — Chirurgien, alors?
     — Non! non! à moins que ce ne soit pour te couper la tête! S… s… c… de s… m…!
     — Attends, reprit-elle, tu vas voir."
     Et elle tira d’une armoire une liasse de papiers, qui n’était autre chose que la collection des portraits des médecins illustres de ce temps, lithographiés par Maurin, qu’on a pu voir étalée pendant plusieurs années sur le quai Voltaire.
     "Tiens! le reconnais-tu celui-ci?
     — Oui! c’est X. Le nom est au bas d’ailleurs; mais je le connais personnellement.
     — Je savais bien! Tiens! voilà Z., celui qui disait à son cours, en parlant de X.: "Ce monstre qui porte sur son visage la noirceur de son âme!" Tout cela, parce que l’autre n’était pas de son avis dans la même affaire! Comme on riait de ça à l’Ecole, dans le temps! Tu t’en souviens? — Tiens, voilà K., celui qui dénonçait au gouvernement les insurgés qu’il soignait à son hôpital. C’était le temps des émeutes. Comment est-ce possible qu’un si bel homme ait si peu de coeur? — Voici maintenant W., un fameux médecin anglais; je l’ai attrapé à son voyage à Paris. Il a l’air d’une demoiselle, n’est-ce pas?"
     Et comme je touchais à un paquet ficelé, posé aussi sur le guéridon: "Attends un peu, dit-elle; — ça, c’est les internes, et ce paquet-ci, c’est les externes."
     Et elle déploya en éventail une masse d’images photographiques, représentant des physionomies beaucoup plus jeunes.
     "Quand nous nous reverrons, tu me donneras ton portrait, n’est-ce pas, chéri?
     — Mais, lui dis-je, suivant à mon tour, moi aussi, mon idée fixe, — pourquoi me crois-tu médecin?
     — C’est que tu es si gentil et si bon pour les femmes!
     — Singulière logique! me dis-je à moi-même.
     — Oh! je ne m’y trompe guère; j’en ai connu un bon nombre. J’aime tant ces messieurs, que, bien que je ne sois pas malade, je vais quelquefois les voir, rien que pour les voir. Il y en a qui me disent froidement: "Vous n’êtes pas malade du tout!" Mais il y en a d’autres qui me comprennent, parce que je leur fais des mines.
     — Et quand ils ne te comprennent pas…?
     — Dame! comme je les ai dérangés inutilement, je laisse dix francs sur la cheminée. — C’est si bon et si doux, ces hommes-là! — J’ai découvert à la Pitié un petit interne, qui est joli comme un ange, et qui est poli! et qui travaille, le pauvre garçon! Ses camarades m’ont dit qu’il n’avait pas le sou, parce que ses parents sont des pauvres qui ne peuvent rien lui envoyer. Cela m’a donné: confiance. Après tout, je suis assez belle femme, quoique pas trop jeune. Je lui ai dit: " Viens me voir, viens me voir souvent. Et avec moi, ne te gêne pas; je n’ai pas besoin d’argent." Mais tu comprends que je lui ai fait entendre ça par une foule de façons; je ne le lui ai pas dit tout crûment; j’avais si peur de l’humilier, ce cher enfant! — Eh bien! croirais-tu que j’ai une drôle d’envie que je n’ose pas lui dire? — Je voudrais qu’il vînt me voir avec sa trousse et son tablier, même avec un peu de sang dessus!"
     Elle dit cela d’un air fort candide, comme un homme sensible dirait à une comédienne qu’il aimerait: "Je veux vous voir vêtue du costume que vous portiez dans ce fameux rôle que vous avez créé."
     Moi, m’obstinant, je repris: "Peux-tu te souvenir de l’époque et de l’occasion où est née en toi cette passion si particulière?"
     Difficilement je me fis comprendre; enfin j’y parvins: Mais alors elle me répondit d’un air très-triste, et même, autant que je peux me souvenir, en détournant les yeux: " Je ne sais pas… je ne me souviens pas."
     Quelles bizarreries ne trouve-t-on pas dans une grande ville, quand on sait se promener et regarder? La vie fourmille de monstres innocents. — Seigneur, mon Dieu! vous, le Créateur, vous, le Maître; vous qui avez fait la Loi et la Liberté; vous, le souverain qui laissez faire, vous, le juge qui pardonnez; vous qui êtes plein de motifs et de causes, et qui avez peut-être mis dans mon esprit le goût de l’horreur pour convertir mon coeur, comme la guérison au bout d’une lame; Seigneur, ayez pitié, ayez pitié des fous et des folles! O Créateur! peut-il exister des monstres aux yeux de Celui-là seul qui sait pourquoi ils existent, comment ils se sont faits et comment ils auraient pu ne pas se faire?

     Charles Pierre Baudelaire

 

 

Comentaris tancats a Senyoreta Bisturí (XLVII)

Perdua d’Aurèola (XLVI)

[@more@]


   “Eh! què! vós aquí, estimat meu? Vós, en aquest maleït lloc! Vós, el bevedor de quinta essències! Vós, el menjador d’ambrosia! En veritat, hi ha de què sorprendre’m. 

    

   — Estimat meu, vós coneixeu el meu terror pels cavalls i pels cotxes. Adés, quan travessava el bulevard, de pressa, i saltironava en el fang, a través d’aquest caos movedís on la mort arriba al galop de tots els costats a la vegada, la meva aurèola, en un moviment brusc, ha relliscat del meu cap fins al fang del macadam. Jo no he tingut el coratge de replegar-la. He jutjat menys desagradable perdre les meves insígnies que fer-me trencar un os. I després, m’he dit, alguna cosa bona té la desgràcia. Ara puc passejar-me d’incògnit, fer accions baixes, i lliurar-me a la cràpula, com els simples mortals. I sóc aquí, tot semblant a vós, com veieu!    

    

   — Vós hauríeu al menys d’anunciar amb cartells aquesta aurèola, o fer-la reclamar pel comissari.    

    

     No a fe! Em trobo bé així. Només vos m’heu reconegut. D’altra banda la dignitat em molesta. De seguida penso amb joia que algun poeta dolent l’arreplegarà i se l’encofiarà impudentment. Fer a algú feliç, quin gaudiment! I sobretot un feliç que em farà riure! Penseu amb X, o amb Z, Ei! Com serà de divertit!”


 

Perte d’auréole

     "Eh! quoi! vous ici, mon cher? Vous, dans un mauvais lieu! vous, le buveur de quintessences! vous, le mangeur d’ambroisie! En vérité, il y a là de quoi me surprendre.
     — Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l’heure, comme je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n’ai pas eu le courage de la ramasser. J’ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les os. Et puis, me suis-je dit, à quelque chose malheur est bon. Je puis maintenant me promener incognito, faire des actions basses, et me livrer à la crapule, comme les simples mortels. Et me voici, tout semblable à vous, comme vous voyez!
     — Vous devriez au moins faire afficher cette auréole, ou la faire réclamer par le commissaire.
     — Ma foi! non. Je me trouve bien ici. Vous seul, vous m’avez reconnu. D’ailleurs la dignité m’ennuie. Ensuite je pense avec joie que quelque mauvais poëte la ramassera et s’en coiffera impudemment. Faire un heureux, quelle jouissance! et surtout un heureux qui me fera rire! Pensez à X, ou à Z! Hein! comme ce sera drôle!"

     Charles Pierre Baudelaire

 

Comentaris tancats a Perdua d’Aurèola (XLVI)

El Tir i el Cementiri (XLV)

[@more@]


   Amb la vista del cementiri, Cafetí. —“Singular ensenya, — es digué el nostre passejador, — però ben feta per donar set! Segurament, l’amo d’aquest cabaret sap apreciar Horaci i els poetes deixebles d’Epicuri.   Potser fins i tot coneix el refinament profund les antics Egipcis, pels qui no hi havia un bon festí sense esquelet, o sense un emblema qualsevol de la brevetat de la vida.”    

    

   I entrà, begué una gerra de cervesa de cara a les tombes, i fumà lentament un cigar. Després la fantasia el dugué a baixar al cementiri, en el qual l’herba era tan alta i tan acollidora, i on regnava un sol tan ric.    

    

   En efecte, la llum i la calor hi feien ràbia, i s’hagués dit que el sol ebri es rebolcava tan llarg com era sobre una catifa de flors magnífiques engreixades per la destrucció. Un immensa remor de vida emplenava l’aire — la vida dels infinitament petits,—  tallada a intervals regulars per la crepitació dels trets d’un camp de tir veí, que esclataven com l’explosió de taps de xampany en el brunziment d’una simfonia en sordina.    

    

   Llavors, sota el sol que li escalfava el cervell i dins l’atmosfera dels ardents perfums de la Mort, escoltà una veu xiuxiuejar sota la tomba on era assegut. I aquesta veu deia: “Maleïdes siguin les vostres rodelles i les vostres carrabines, turbulents vivents, que us preocupeu tan poc dels difunts i del seu diví repòs! Maleïdes siguin les vostres ambicions, maleïts siguin els vostres càlculs, mortals impacients, que veniu a estudiar l’art de matar al costat del santuari de la Mort! Si sabéssiu com el premi és fàcil de guanyar, com l’objectiu és fàcil de tocar, i quant tot és no-res, excepte la Mort, no us fatigaríeu tant, laboriosos vivents, i torbaríeu menys sovint el son d’aquells que des de fa molt temps es posaren en l’Objectiu, en l’únic verdader objectiu de la detestable vida!”


 

Le tir et le cimetière

     — A la vue du cimetière, Estaminet. " — Singulière enseigne, — se dit notre promeneur, — mais bien faite pour donner soif! A coup sûr, le maître de ce cabaret sait apprécier Horace et les poëtes élèves d’Epicure.
     Peut-être même connaît-il le raffinement profond des anciens Egyptiens, pour qui il n’y avait pas de bon festin sans squelette, ou sans un emblème quelconque de la brièveté de la vie."
     Et il entra, but un verre de bière en face des tombes, et fuma lentement un cigare. Puis la fantaisie le prit de descendre dans ce cimetière, dont l’herbe était si haute et si invitante, et où régnait un si riche soleil.
     En effet, la lumière et la chaleur y faisaient rage, et l’on eût dit que le soleil ivre se vautrait tout de son long sur un tapis de fleurs magnifiques engraissées par la destruction. Un immense bruissement de vie remplissait l’air — la vie des infiniment petits,– coupé à intervalles réguliers par la crépitation des coups de feu d’un tir voisin, qui éclataient comme l’explosion des bouchons de champagne dans le bourdonnement d’une symphonie en sourdine.
     Alors, sous le soleil qui lui chauffait le cerveau et dans l’atmosphère des ardents parfums de la Mort, il entendit une voix chuchoter sous la tombe où il s’était assis. Et cette voix disait: "Maudites soient vos cibles et vos carabines, turbulents vivants, qui vous souciez si peu des défunts et de leur divin repos! Maudites soient vos ambitions, maudits soient vos calculs, mortels impatients, qui venez étudier l’art de tuer auprès du sanctuaire de la Mort! Si vous saviez comme le prix est facile à gagner, comme le but est facile à toucher, et combien tout est néant, excepté la Mort, vous ne vous fatigueriez pas tant, laborieux vivants, et vous troubleriez moins souvent le sommeil de ceux qui depuis longtemps ont mis dans le But, dans le seul vrai but de la détestable vie!"


     Charles Pierre Baudelaire

Comentaris tancats a El Tir i el Cementiri (XLV)

La Sopa i els Núvols (XLIV)

[@more@]


   La meva petita boja ben estimada em donava el sopar, i per la finestra oberta del menjador contemplava les arquitectures movedisses que Déu fa amb els vapors, les meravelloses construccions de lo impalpable. I em deia, a través de la meva contemplació: “— Totes aquestes fantasmagories són gairebé tan belles com els ulls de la meva bonica ben estimada, la petita boja monstruosa dels ulls verds.”    

    

   I tot d’una rebí un violent cop de puny a l’esquena, i sentí una veu ronca i encisadora, una veu histèrica i com enrogallada per l’aiguardent, la veu de la meva benvolguda ben estimada, que deia: “— Mengeu de seguida la vostra sopa, consagrat tros de mercader de núvols?”


 

La soupe et les nuages

     Ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner, et par la fenêtre ouverte de la salle à manger je contemplais les mouvantes architectures que Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses constructions de l’impalpable. Et je me disais, à travers ma contemplation: "– Toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que les yeux de ma belle bien-aimée, la petite folle monstrueuse aux yeux verts."
     Et tout à coup je reçus un violent coup de poing dans le dos, et j’entendis une voix rauque et charmante, une voix hystérique et comme enrouée par l’eau-de-vie, la voix de ma chère petite bien-aimée, qui disait: " — Allez-vous bientôt manger votre soupe, s… b… de marchand de nuages?"

     Charles Pierre Baudelaire

Comentaris tancats a La Sopa i els Núvols (XLIV)

El Galant Tirador (XLIII)

[@more@]


   Quan el cotxe travessava el bosc, el féu parar a prop d’un camp de tir, dient que seria agradable de tirar algunes bales per matar el Temps. Matar aquell monstre, no és per ventura l’ocupació més ordinària i més legítima de cadascú? — I oferí galantment la mà a la seva estimada, deliciosa i execrable esposa, a aquesta misteriosa dona a qui ell deu tants plaers, tants dolors, i potser també gran part del seu geni.    

    

   Algunes bales picaren lluny del seu objectiu proposat; una s’enfonsà fins i tot en el sostre; i com que l’encantadora criatura reia bojament, burlant-se del desencert del seu espòs, aquest es girà bruscament cap a ella, i li digué: “Observeu aquesta nina, allà baix, a la dreta, tan tibada i amb el posat altiu. I bé! estimat àngel, Em figuro que sou vós,” I tancà els ulls i afluixà el gallet. La nina fou clarament decapitada.    

    

   Llavors inclinant-se cap a la seva estimada, la seva deliciosa, la seva execrable esposa, la seva inevitable i despietada Musa, i besant-li respetuosament la mà, afegí: “Oh! estimat àngel meu, quant us agraeixo la meva destresa!”


Le galant tireur

     Comme la voiture traversait le bois, il la fit arrêter dans le voisinage d’un tir, disant qu’il lui serait agréable de tirer quelques balles pour tuer le Temps. Tuer ce monstre-là, n’est-ce pas l’occupation la plus ordinaire et la plus légitime de chacun? — Et il offrit galamment la main à sa chère, délicieuse et exécrable femme, à cette mystérieuse femme à laquelle il doit tant de plaisirs, tant de douleurs, et peut-être aussi une grande partie de son génie.
     Plusieurs balles frappèrent loin du but proposé; l’une d’elles s’enfonça même dans le plafond; et comme la charmante créature riait follement, se moquant de la maladresse de son époux, celui-ci se tourna brusquement vers elle, et lui dit: "Observez cette poupée, là-bas, à droite, qui porte le nez en l’air et qui a la mine si hautaine. Eh bien! cher ange, Je me figure que c’est vous." Et il ferma les yeux et il lâcha la détente. La poupée fut nettement décapitée.
     Alors s’inclinant vers sa chère, sa délicieuse, son exécrable femme, son inévitable et impitoyable Muse, et lui baisant respectueusement la main, il ajouta: "Ah! mon cher ange, combien je vous remercie de mon adresse!"

     Charles Pierre Baudelaire


 

 

Comentaris tancats a El Galant Tirador (XLIII)

Retrats d’Amants (XLII)

[@more@]


   En un tocador d’homes, és a dir en un fumador contigu a una elegant sala de joc, quatre homes fumaven i bevien. No eren precisament ni joves ni vells, ni guapos ni lletjos, però vells o joves, tenien aquesta distinció no difícil de reconèixer dels veterans de la joia, aquest indescriptible no sé què, aquesta tristesa freda i burleta que diu clarament: “Nosaltres hem viscut intensament, i busquem el que podríem amar i estimar.”    

    

   Un d’ells encetà la conversa a propòsit de les dones. Hagués estat més filosòfic no parlar-ne del tot; però hi ha gent d’esperit que, després de beure, no menyspreen les converses banals. S’escolta aleshores al que parla, com s’escoltaria la música de ball.  

      

   “Tots els homes, deia aqueix, han tingut l’edat de Querubí: és l’època on, a manca de dríades, s’abraça, sense disgust, el tronc de les alzines. És el primer graó de l’amor. En el segon graó, es comença a triar. Poder deliberar, és ja una decadència. És aleshores quan es busca decididament la bellesa. Jo, senyors, em vanaglorio d’haver arribat, després de molt temps, a l’època climatèrica dels tercer graó on la bellesa per si mateixa no és suficient, si no està adobada amb el perfum, l’ornament, etcètera. Confessaré fins i tot que aspiro alguna vegada, com una felicitat desconeguda, a un cert quart graó que deu marcar la calma absoluta. Però, durant tota la meva vida, excepte a l’edat de Querubí, he estat més sensible que ningú a la irritant mediocritat de les dones. El que estimo sobretot en els animals, és el seu candor. Jutgeu doncs quant he hagut de patir per la meva última amant.    

    

   “Era la bastarda d’un príncep. Bella, no cal dir-ho; si no, per què l’hauria agafada? Però ella malmetia aquesta gran qualitat amb una ambició impròpia i diforme. Era una dona que volia fer sempre l’home. “Vós no sou pas un home! Ah! si jo fos un home! De nosaltres dos, sóc jo l’home!” Tals eren els insuportables refranys que sortien d’aquesta boca d’on no hauria volgut més que veure envolar-se cançons. A propòsit d’un llibre, d’un poema, d’una òpera per la qual deixava escapar la meva admiració: “Vós creieu potser que això és molt bo? deia de seguida; i argumentava, és que vós ho coneixeu de valent?    

      

   “Un bon dia ella es dedicà a la química; de manera que entre la meva boca i la seva trobí en endavant una màscara de vidre. Amb tot i això, molt púdica. Si alguna vegada l’empentejava amb un gest una mica massa amorós, es convulsava com una floreta violada…    

    

— Com ha acabat això? digué un dels altres tres. No us sabia tan pacient.    

    

   — Déu, respongué, posà el remei en el mal. Un dia trobí aquesta Minerva, afamegada de força ideal, tots sols amb el meu criat, en una situació que m’obligà a retirar-me discretament per no fer-los ruboritzar. A la nit els acomiadí als dos, pagant-los-hi  els endarreriments dels seus sous.    

    

   — Jo, continuà l’interruptor, no m’he de plànyer de mi mateix. La felicitat ha vingut a viure a casa meva, i no l’he reconegut. El destí m’havia, en aquests darrers temps, atorgat el gaudi d’una dona que era la més dolça, la més submisa i la més abnegada de les criatures, i sempre a punt! i sense entusiasme! “Ho vull molt, puix que això us és agradable.” Era la seva resposta ordinària. Donaríeu un cop de bastó en aquest mur o en aquest canapè, i en trauríeu més sospirs que en traurien del si de la meva amant els impulsos de l’amor més desbocat. Després d’un any de vida en comú, em confessà que no havia conegut mai el plaer. Jo em cansí d’aquest duel desigual, i aquesta noia incomparable es casà. Més tard  tinguí la fantasia de rebre-la, i ella em digué, mostrant-me sis bonics infants: “I bé! estimat amic meu, l’esposa és encara tan verge com ho era la vostra amant.” Res no havia canviat en aquesta persona. Alguna vegada l’enyoro: l’hauria hagut d’esposar.”    

    

   Els altres es posaren a riure, i un tercer digué al seu torn:    

    

   “Senyors, he conegut gaudiments que vosaltres heu potser negligit. Vull parlar de la comicitat en l’amor, i d’una comicitat que no exclou l’admiració. He admirat més la meva darrera amant que vosaltres no heu pogut, crec jo, odiar o estimar les vostres. I tothom l’admirava tant com jo. Quan entràvem en un restaurant, al cap d’alguns minuts, tothom s’oblidava de menjar per contemplar-la. Els cambrers fins i tot i la senyora del taulell experimentaven aquest èxtasi contagiós fins oblidar els seus deures. En resum, he viscut algun temps cara a cara amb un fenomen vivent. Ella menjava, mastegava, triturava, devorava, engolia, però amb l’aire més lleuger i més indiferent del món. Ella m’ha tingut així molt de temps en èxtasi. Ella tenia una manera dolça, somiadora, anglesa i novel·lesca de dir : “Tinc gana!” I repetia aquest mots dia i nit ensenyant les més boniques dents del món, que us haguessin commogut i animat a la vegada. — Hauria pogut fer la meva fortuna mostrant-la en les fires com un monstre menja molt. Jo l’alimentava bé; i tanmateix m’ha deixat… — Per un proveïdor de queviures, sens dubte? — Alguna cosa semblant, una espècie d’empleat dins la intendència que, per mitjà d’una martingala per ell coneguda, subministrà potser a aquesta pobre noia la ració de varis soldats. Al menys és això el que he suposat.    

    

   — Jo, digué el quart, he suportat sofriments atroces per el contrari que es reprotxa en general a la dona egoista. Us trobo mal vinguts, massa afortunats mortals, per plànyer-vos de les imperfeccions de les vostres amants!”    

    

   — Això fou dit amb un to seriós, per un home d’un aspecte suau i posat, d’una fesomia quasi clerical, desafortunadament il·luminat per uns ulls d’un gris clar, uns ulls dels quals la mirada diu: “Jo vull!” o: “Cal!” o bé: “No perdono mai!”    

      

   Si, nerviós com us conec, vós, G… fluixos i lleugers com sou, vosaltres dos, K… i J…; haguéssiu estat ajuntats amb una certa dona de la meva coneixença, o hauríeu fugit, o seríeu morts. Jo, he sobreviscut, com veieu. Figureu-vos una persona incapaç de cometre un error de sentiment o de càlcul; figureu-vos una serenitat desoladora de caràcter; una abnegació sense comèdia i sense èmfasi; una dolçor sense feblesa; una energia sense violència. La història del meu amor s’assembla a un interminable viatge sobre una superfície pura i polida com un mirall, vertiginosament monòtona, que hauria reflectit tots els meus sentiments i els meus gestos amb l’exactitud irònica de la meva pròpia consciència, de manera que no podia permetre’m un gest o un sentiment desraonat sense apercebre immediatament el reprotxe mut del meu inseparable espectre. L’amor m’apareixia com una tutela. Quantes bestieses ella m’ha impedit fer, que lamento no haver comès! Quants deutes pagats malgrat meu! Ella em privava de tots els beneficis que hauria pogut treure de la meva follia personal. Amb una freda i infranquejable regla, ella barrava tots els meus capricis. Per curull d’horror, passat el perill, no exigia reconeixement. Quantes vegades m’he aguantat de saltar-li a la gola, cridant: “Siguis doncs imperfecta, miserable! A fi de que pugui estimar-te sense malícia i sense còlera!” Durant varis anys , l’he admirada, amb el cor ple d’odi. Per fi, no sóc jo el que ha mort!    

    

   — Ah! feren els altres, ella és doncs morta?    

    

   — Sí! Això no podia continuar així. L’amor havia esdevingut per a mi un malson aclaparador. Vèncer o morir, com diu la Política, tal era l’alternativa que m’imposava el destí! Una nit, en un bosc… a la vora d’una bassa…, després d’una melancòlica passejada on els seus ulls, a ella, li reflectien la dolçor del cel, i on el meu cor, a mi, estava crispat com l’infern…    

    

   — Què!    

    

   — Com!    

    

   — Què voleu dir?    

    

   — Era inevitable. Tenia massa el sentiment de la equitat per batre, ultratjar o acomiadar un servidor irreprotxable. Però calia concedir aquest sentiment amb l’horror que aquest ésser m’inspirava; desfer-me d’aquest ésser sense faltar-li al respecte. Que volíeu què en fes d’ella, puix que era perfecta?”     

    

   Els tres altres companys miraren això amb una mirada vaga i lleugerament embajanida, com fingint no comprendre i com reconeixent implícitament que no se sentien, en quant a ells, capaços d’una acció tan rigorosa, encara que suficientment explicada d’altra banda.    

    

   De seguida hom feu portar noves botelles, per matar el Temps que té la vida tan dura, i accelerar la Vida que flueix tan lentament.


 

Portraits de maîtresses

     Dans un boudoir d’hommes, c’est-à-dire dans un fumoir attenant à un élégant tripot, quatre hommes fumaient et buvaient. Ils n’étaient précisément ni jeunes ni vieux, ni beaux ni laids, mais vieux ou jeunes, ils portaient cette distinction non méconnaissable des vétérans de la joie, cet indescriptible je ne sais quoi, cette tristesse froide et railleuse qui dit clairement: "Nous avons fortement vécu, et nous cherchons ce que nous pourrions aimer et estimer."
     L’un d’eux jeta la causerie sur le sujet des femmes. Il eût été plus philosophique de n’en pas parler du tout; mais il y a des gens d’esprit qui, après boire, ne méprisent pas les conversations banales. On écoute alors celui qui parle, comme on écouterait de la musique de danse.
     "Tous les hommes, disait celui-ci, ont eu l’âge de Chérubin: c’est l’époque où, faute de dryades, on embrasse, sans dégoût, le tronc des chênes. C’est le premier degré de l’amour. Au second degré, on commence à choisir. Pouvoir délibérer, c’est déjà une décadence. C’est alors qu’on recherche décidément la beauté. Pour moi, messieurs, je me fais gloire d’être arrivé, depuis longtemps, à l’époque climatérique du troisième degré où la beauté elle-même ne suffit plus, si elle n’est assaisonnée par le parfum? la parure, et caetera. J’avouerai même que j’aspire quelquefois, comme à un bonheur inconnu, à un certain quatrième degré qui doit marquer le calme absolu. Mais, durant toute ma vie, excepté à l’âge de Chérubin, j’ai été plus sensible que tout autre à l’énervante sottise, à l’irritante médiocrité des femmes. Ce que j’aime surtout dans les animaux, c’est leur candeur. Jugez donc combien j’ai dû souffrir par ma dernière maîtresse. C’était la bâtarde d’un prince. Belle, cela va sans dire; sans cela, pourquoi l’aurais-je prise? Mais elle gâtait cette grande qualité par une ambition malséante et difforme. C’était une femme qui voulait toujours faire l’homme. "Vous n’êtes pas un homme!"
     "Ah! si j’étais un homme! De nous deux, c’est moi qui suis l’homme!" Tels étaient les insupportables refrains qui sortaient de cette bouche d’où je n’aurais voulu voir s’envoler que des chansons. A propos d’un livre, d’un poëme, d’un opéra pour lequel je laissais échapper mon admiration: "Vous croyez peut-être que cela est très-fort? disait-elle aussitôt; est-ce que vous vous connaissez en force? et elle argumentait.
     "Un beau jour elle s’est mise à la chimie; de sorte qu’entre ma bouche et la sienne je trouvai désormais un masque de verre. Avec tout cela, fort bégueule. Si parfois je la bousculais par un geste un peu trop amoureux, elle se convulsait comme une sensitive violée…
     — Comment cela a-t-il fini? dit l’un des trois autres. Je ne vous savais pas si patient.
     — Dieu, reprit-il, mit le remède dans le mal. Un jour je trouvai cette Minerve, affamée de force idéale, en tête-à-tête avec mon domestique, et dans une situation qui m’obligea à me retirer discrètement pour ne pas les faire rougir. Le soir je les congédiai tous les deux, en leur payant les arrérages de leurs gages.
     — Pour moi, reprit l’interrupteur, je n’ai à me plaindre que de moi-même. Le bonheur est venu habiter chez moi, et je ne l’ai pas reconnu. La destinée m’avait, en ces derniers temps, octroyé la jouissance d’une femme qui était bien la plus douce, la plus soumise et la plus dévouée des créatures, et toujours prête! et sans enthousiasme! "Je le veux bien, puisque cela vous est agréable." C’était sa réponse ordinaire. Vous donneriez la bastonnade à ce mur ou à ce canapé, que vous en tireriez plus de soupirs que n’en tiraient du sein de ma maîtresse les élans de l’amour le plus forcené. Après un an de vie commune, elle m’avoua qu’elle n’avait jamais connu le plaisir. Je me dégoûtai de ce duel inégal, et cette fille incomparable se maria. J’eus plus tard la fantaisie de la revoir, et elle me dit, en me montrant six beaux enfants: "Eh bien! mon cher ami, l’épouse est encore aussi vierge que l’était votre maîtresse." Rien n’était changé dans cette personne. Quelquefois je la regrette: j’aurais dû l’épouser."
     Les autres se mirent à rire, et un troisième dit à son tour:
     "Messieurs, j’ai connu des jouissances que vous avez peut-être négligées. Je veux parler du comique dans l’amour, et d’un comique qui n’exclut pas l’admiration. J’ai plus admiré ma dernière maîtresse que vous n’avez pu, je crois, haïr ou aimer les vôtres. Et tout le monde l’admirait autant que moi. Quand nous entrions dans un restaurant, au bout de quelques minutes, chacun oubliait de manger pour la contempler. Les garçons eux-mêmes et la dame du comptoir ressentaient cette extase contagieuse jusqu’à oublier leurs devoirs. Bref, j’ai vécu quelque temps en tête-à-tête avec un phénomène vivant. Elle mangeait, mâchait, broyait, dévorait, engloutissait, mais avec l’air le plus léger et le plus insouciant du monde. Elle m’a tenu ainsi longtemps en extase. Elle avait une manière douce, rêveuse, anglaise et romanesque de dire: "J’ai faim!" Et elle répétait ces mots jour et nuit en montrant les plus jolies dents du monde, qui vous eussent attendris et égayés à la fois. — J’aurais pu faire ma fortune en la montrant dans les foires comme monstre polyphage. Je la nourrissais bien; et cependant elle m’a quitté… — Pour un fournisseur aux vivres, sans doute?– Quelque chose d’approchant, une espèce d’employé dans l’intendance qui, par quelque tour de bâton à lui connu, fournit peut-être à cette pauvre enfant la ration de plusieurs soldats. C’est du moins ce que j’ai supposé.
     — Moi, dit le quatrième, j’ai enduré des souffrances atroces par le contraire de ce qu’on reproche en général à l’égoïste femelle. Je vous trouve mal venus, trop fortunés mortels, à vous plaindre des imperfections de vos maîtresses!"
     Cela fut dit d’un ton fort sérieux, par un homme d’un aspect doux et posé, d’une physionomie presque cléricale, malheureusement illuminée par des yeux d’un gris clair, de ces yeux dont le regard dit: "Je veux!" ou: "Il faut!" ou bien: "Je ne pardonne jamais!"
     "Si, nerveux comme je vous connais, vous, G…. lâches et légers comme vous êtes, vous deux, K… et J…, vous aviez été accouplés à une certaine femme de ma connaissance, ou vous vous seriez enfuis, ou vous seriez morts. Moi, j’ai survécu, comme vous voyez. Figurez-vous une personne incapable de commettre une erreur de sentiment ou de calcul; figurez-vous une sérénité désolante de caractère; un dévouement sans comédie et sans emphase; une douceur sans faiblesse; une énergie sans violence. L’histoire de mon amour ressemble à un interminable voyage sur une surface pure et polie comme un miroir, vertigineusement monotone, qui aurait réfléchi tous mes sentiments et mes gestes avec l’exactitude ironique de ma propre conscience, de sorte que je ne pouvais pas me permettre un geste ou un sentiment déraisonnable sans apercevoir immédiatement le reproche muet de mon inséparable spectre. L’amour m’apparaissait comme une tutelle. Que de sottises elle m’a empêché de faire, que je regrette de n’avoir pas commises! Que de dettes payées malgré moi! Elle me privait de tous les bénéfices que j’aurais pu tirer de ma folie personnelle. Avec une froide et infranchissable règle, elle barrait tous mes caprices. Pour comble d’horreur, elle n’exigeait pas de reconnaissance, le danger passé. Combien de fois ne me suis-je pas retenu de lui sauter à la gorge, en lui criant: "Sois donc imparfaite, misérable! afin que je puisse t’aimer sans malaise et sans colère!" Pendant plusieurs années, je l’ai admirée, le coeur plein de haine. Enfin, ce n’est pas moi qui en suis mort!
     — Ah! firent les autres, elle est donc morte?
     — Oui! cela ne pouvait continuer ainsi. L’amour était devenu pour moi un cauchemar accablant. Vaincre ou mourir, comme dit la Politique, telle était l’alternative que m’imposait la destinée! Un soir, dans un bois… au bord d’une mare…, après une mélancolique promenade où ses yeux, à elle, réfléchissaient la douceur du ciel, et où mon coeur, à moi, était crispé comme l’enfer…
     — Quoi!
     — Comment!
     — Que voulez-vous dire?
     — C’était inévitable. J’ai trop le sentiment de l’équité pour battre, outrager ou congédier un serviteur irréprochable. Mais il fallait accorder ce sentiment avec l’horreur que cet être m’inspirait; me débarrasser de cet être sans lui manquer de respect. Que vouliez-vous que je fisse d’elle, puisqu’elle était parfaite?"
     Les trois autres compagnons regardèrent celui-ci avec un regard vague et légèrement hébété, comme feignant de ne pas comprendre et comme avouant implicitement qu’ils ne se sentaient pas, quant à eux, capables d’une action aussi rigoureuse, quoique suffisamment expliquée d’ailleurs.
     Ensuite on fit apporter de nouvelles bouteilles, pour tuer le Temps qui a la vie si dure, et accélérer la Vie qui coule si lentement.

 

     Charles Pierre Baudelaire

 

Comentaris tancats a Retrats d’Amants (XLII)

El Port (XLI)

[@more@]


   Un port és un sojorn encisador per una ànima fatigada de les lluites de la vida. L’amplitud del cel, l’arquitectura mòbil dels núvols, les coloracions canviants del mar, l’espurneig dels fars, són un prisma meravellós propi per entretenir els ulls sense cansar-los mai. Les formes esllanguides dels vaixells, amb l’ormeig complicat, als quals la marejada imprimeix oscil·lacions harmonioses, serveixen per conservar dins l’ànima el gust del ritme i de la bellesa. I a més a més, sobretot, hi ha una mena de plaer misteriós i aristocràtic, pel qui no té més curiositat ni ambició, en contemplar, inclinat en el mirador o recolzat damunt la mola, tots els moviments d’aquells que marxen i d’aquells que tornen, d’aquells que tenen encara la força de voler, el desig de viatjar o d’enriquir-se.


Le port

     Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L’ampleur du ciel, l’architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares, sont un prisme merveilleusement propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Les formes élancées des navires, au gréement compliqué, auxquels la houle imprime des oscillations harmonieuses, servent à entretenir dans l’âme le goût du rhythme et de la beauté. Et puis, surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n’a plus ni curiosité ni ambition, à contempler, couché dans le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager ou de s’enrichir.

    Charles Pierre Baudelaire


 

Comentaris tancats a El Port (XLI)