Senyoreta Bisturí (XLVII)

[@more@]


   Quan arribava a l’extrem del barri, sota els esclats dels llums de gas, sentí un braç que s’escolava per sota del meu, i escoltí una veu que em deia a l’orella: “Vós sou metge, senyor?”    

      

   Jo mirí; era una noia alta, robusta, amb els ulls molt oberts, lleugerament empolainada, els cabells flotant al vent amb les brides del seu barret.    

      

   “— No; no sóc pas metge. Deixeu-me passar. — Oh! sí! vós sou metge .L’hi veig bé. Veniu a casa meva. Estareu content de mi, au anem! — Sens dubte, aniré a veure-us, però més tard, després del metge, que dimonis!… Ei! Ei! — féu ella, sempre penjada al meu braç, i petant-se de riure, — vós sou un metge bromista, n’he conegut alguns d’aqueix gènere. Veniu.”     

        

   M’agrada apassionadament el misteri, perquè tinc sempre l’esperança de desembrollar-lo. Em deixí doncs arrastrar per aquesta companya, o més aviat per aquest enigma inesperat.    

 

   Ometo la descripció del tuguri; es pot trobar-la en alguns vells poetes francesos ben coneguts. Solament, detall no apercebut per Regnier, dos o tres retrats de doctors cèlebres estaven penjats a les parets.    

      

   Quant fui jo agombolat! Foc viu; vi calent, cigars; i oferint-me aquestes coses bones i encenent-me ella mateixa un cigar, la bufona criatura em deia: “Feu com a casa vostra, poseu-vos còmodament. Això us recordarà l’hospital i el bon temps de la joventut. — Ei això! on heu guanyat aquests cabells blancs? Vós no éreu pas així, no fa pas encara molt de temps, quan éreu intern de L… Recordo que era vós qui l’assitia en les operacions greus. Heus aquí un home que li agrada tallar, tallar i retallar! Era vós qui li parava els instruments, els fils i les esponges. — I quan, l’operació feta, deia orgullosament, mirant els seu rellotge: “Cinc minuts, senyors! — Oh! jo, vaig per tot arreu. Conec bé aquests Senyors.”    

      

   Alguns instants més tard, tutejant-me, reprenia la seva antífona, i em deia: “Tu ets metge, no és així, gat meu?”    

      

   Aquest inintel·ligible respòs em feu saltar sobre les meves cames. “No! cridí furiós.   

      

   — Cirurgià, aleshores?    

      

   — No! no! a menys que no sigui per tallar-te el cap! Consagrat sant copó de santa alcavota!    

      

   — Espera, respongué, ja ho veuràs.”    

      

   I tragué d’un armari un feix de papers, que no era altra cosa que la col·lecció de retrats dels metges d’aquell temps, litografies per Maurin, que s’han pogut veure exposades durant alguns anys sobre el moll Voltaire.     

    

   “Agafa! El reconeixes aquest?   

      

   — Si! És X. El nom està a baix d’altra banda; però el conec personalment.    

      

   — Ho sabia bé! Agafa! Heus aquí Z…, el que deia  a la seva vegada, parlant de X.: “Aquest monstre que duu sobre la seva cara la negror de la seva anima!” Com reien d’això a l’Escola, en aquell temps! Te’n recordes? — Agafa, vet aquí K., el qui denunciava els insurgents que curava al seu hospital. Era el temps de les revoltes. Com és possible que un home tan bo tingui tan poc cor? — Heus aquí ara W., un famós metge anglès: l’he enxampat en el seu viatge a Paris. Té l’aire d’una damisel·la, no es així?”    

      

   I com tocava un paquet encordillat, posat també sobre el vetllador: “Espera una mica, digué ella; això són els interns, i aquest paquet d’aquí, són els externs.”    

      

   I desplegà en ventall un munt d’imatges fotogràfiques, representant fesomies molt més joves.    

      

   “Quan ens tornem a veure, em donaràs el teu retrat, no és així, estimat?    

      

   — Però, li diguí, seguint a la meva vegada, jo també, la meva idea fixa, — per què em creus metge?    

      

   — És que ets tan gentil i tan bo per les dones!    

      

   — Singularitat lògica! Em diguí a mi mateix.    

      

   — Oh! no m’equivoco gaire; n’he conegut un bon nombre. M’agraden tant aquests senyors, que, per bé que no estic malalta, els vaig a veure alguna vegada, per res més que per veure-les. Ni ha que em diuen fredament: “Vós no esteu malalta del tot!” Però n’hi ha d’altres que em comprenen, perquè els faig gracietes.    

      

   — I quan no et comprenen…?    

      

   — Home! quan els he molestat inútilment, els deixo deu francs sobre la xemeneia. — Són tan bons i tan dolços, aquells homes! — He descobert a la Pietat un petit intern, que és bonic com un àngel, i que n’és de polit! i com treballa, el pobre noi! El seus camarades m’han dit que ell no té un sou, perquè els seus pares son pobres i no poden enviar-li res. Això m’ha donat confiança. Després de tot, sóc una dona bastant guapa, encara que no massa jove. Jo li he dit: “vine’m a veure, vine’m a veure sovint. I per mi, no et molestis; no tinc necessitat d’argent. “Però tu comprens que li he fet entendre això per una multitud de raons; no li he dit tot cruament; tenia tanta por d’humiliar-lo, aquest estimat infant! — Ei bé! creuries que tinc un estrafolari desig que no goso dir-li? — Voldria que em vingués a veure amb el seu maletí i la seva bata, fins i tot amb una mica de sang damunt!”    

      

   Ella digué això amb un aire molt càndid, com un home sensible diria a una comedianta que estimés: “Vull veure-us vestida amb aquell vestit que portaveu en aquest famós paper que heu creat.”    

      

   Jo, obstinant-me, reprenguí: “Pots recordar l’època i l’ocasió on nasqué en tu aquesta passió tant particular?”    

      

   Difícilment em feu comprendre; per fi ho aconseguí. Però aleshores ella em respongué amb un aire molt trist, i fins i tot, en tant que puc recordar-me, desviant els ulls: “No sé pas… no me’n recordo.”    

      

   Quines rareses no es troben en una gran ciutat, quan se sap passejar i mirar? La vida formigueja de monstres innocents. — Senyor, Déu meu!, vós, el Creador, vós, el Mestre; vós que heu fet la Llei i la Llibertat; vós el sobirà que deixa fer, vós, el jutge que perdona; vós que esteu ple de motius i de causes; i que heu potser posat en el meu esperit el gust per l’horror per convertir el meu cos, com la guarició al cap d’una fulla; Senyor; tingueu pietat, tingueu pietat dels bojos i de les boges! O Creador! poden existir monstres als ulls d’Aquell sol que sap per què existeixen, com s’han fet i com haurien pogut no fer-se?


Mademoiselle Bistouri

     Comme j’arrivais à l’extrémité du faubourg, sous les éclairs du gaz, je sentis un bras qui se coulait doucement sous le mien, et j’entendis une voix qui me disait à l’oreille: "Vous êtes médecin, monsieur?"
     Je regardai; c’était une grande fille, robuste, aux yeux très-ouverts, légèrement fardée, les cheveux flottant au vent avec les brides de son bonnet.
     "– Non; je ne suis pas médecin. Laissez-moi passer. — Oh! si! vous êtes médecin. Je le vois bien. Venez chez moi. Vous serez bien content de moi, allez! — Sans doute, j’irai vous voir, mais plus tard, après le médecin, que diable!… Ah! ah! — fit-elle, toujours suspendue à mon bras, et en éclatant de rire, — vous êtes un médecin farceur, j’en ai connu plusieurs dans ce genre-là. Venez."
     J’aime passionnément le mystère, parce que j’ai toujours l’espoir de le débrouiller. Je me laissai donc entraîner par cette compagne, ou plutôt par cette énigme inespérée.
     J’omets la description du taudis; on peut la trouver dans plusieurs vieux poëtes français bien connus. Seulement, détail non aperçu par Régnier, deux ou trois portraits de docteurs célèbres étaient suspendus aux murs.
     Comme je fus dorloté! Grand feu, vin chaud, cigares; et en m’offrant ces bonnes choses et en allumant elle-même un cigare, la bouffonne créature me disait: "Faites comme chez vous, mon ami, mettez-vous à l’aise. Ça vous rappellera l’hôpital et le bon temps de la jeunesse. — Ah çà! où donc avez-vous gagné ces cheveux blancs? Vous n’étiez pas ainsi, il n’y a pas encore bien longtemps, quand vous étiez interne de L… Je me souviens que c’était vous qui l’assistiez dans les opérations graves. En voilà un homme qui aime couper, tailler et rogner! C’était vous qui lui tendiez les instruments, les fils et les éponges. — Et comme, l’opération faite, il disait fièrement, en regardant sa montre: "Cinq minutes, messieurs! — Oh! moi, je vais partout. Je connais bien ces Messieurs."
     Quelques instants plus tard, me tutoyant, elle reprenait son antienne, et me disait: "Tu es médecin, n’est-ce pas, mon chat?"
     Cet inintelligible refrain me fit sauter sur mes jambes. "Non! criai-je furieux.
     — Chirurgien, alors?
     — Non! non! à moins que ce ne soit pour te couper la tête! S… s… c… de s… m…!
     — Attends, reprit-elle, tu vas voir."
     Et elle tira d’une armoire une liasse de papiers, qui n’était autre chose que la collection des portraits des médecins illustres de ce temps, lithographiés par Maurin, qu’on a pu voir étalée pendant plusieurs années sur le quai Voltaire.
     "Tiens! le reconnais-tu celui-ci?
     — Oui! c’est X. Le nom est au bas d’ailleurs; mais je le connais personnellement.
     — Je savais bien! Tiens! voilà Z., celui qui disait à son cours, en parlant de X.: "Ce monstre qui porte sur son visage la noirceur de son âme!" Tout cela, parce que l’autre n’était pas de son avis dans la même affaire! Comme on riait de ça à l’Ecole, dans le temps! Tu t’en souviens? — Tiens, voilà K., celui qui dénonçait au gouvernement les insurgés qu’il soignait à son hôpital. C’était le temps des émeutes. Comment est-ce possible qu’un si bel homme ait si peu de coeur? — Voici maintenant W., un fameux médecin anglais; je l’ai attrapé à son voyage à Paris. Il a l’air d’une demoiselle, n’est-ce pas?"
     Et comme je touchais à un paquet ficelé, posé aussi sur le guéridon: "Attends un peu, dit-elle; — ça, c’est les internes, et ce paquet-ci, c’est les externes."
     Et elle déploya en éventail une masse d’images photographiques, représentant des physionomies beaucoup plus jeunes.
     "Quand nous nous reverrons, tu me donneras ton portrait, n’est-ce pas, chéri?
     — Mais, lui dis-je, suivant à mon tour, moi aussi, mon idée fixe, — pourquoi me crois-tu médecin?
     — C’est que tu es si gentil et si bon pour les femmes!
     — Singulière logique! me dis-je à moi-même.
     — Oh! je ne m’y trompe guère; j’en ai connu un bon nombre. J’aime tant ces messieurs, que, bien que je ne sois pas malade, je vais quelquefois les voir, rien que pour les voir. Il y en a qui me disent froidement: "Vous n’êtes pas malade du tout!" Mais il y en a d’autres qui me comprennent, parce que je leur fais des mines.
     — Et quand ils ne te comprennent pas…?
     — Dame! comme je les ai dérangés inutilement, je laisse dix francs sur la cheminée. — C’est si bon et si doux, ces hommes-là! — J’ai découvert à la Pitié un petit interne, qui est joli comme un ange, et qui est poli! et qui travaille, le pauvre garçon! Ses camarades m’ont dit qu’il n’avait pas le sou, parce que ses parents sont des pauvres qui ne peuvent rien lui envoyer. Cela m’a donné: confiance. Après tout, je suis assez belle femme, quoique pas trop jeune. Je lui ai dit: " Viens me voir, viens me voir souvent. Et avec moi, ne te gêne pas; je n’ai pas besoin d’argent." Mais tu comprends que je lui ai fait entendre ça par une foule de façons; je ne le lui ai pas dit tout crûment; j’avais si peur de l’humilier, ce cher enfant! — Eh bien! croirais-tu que j’ai une drôle d’envie que je n’ose pas lui dire? — Je voudrais qu’il vînt me voir avec sa trousse et son tablier, même avec un peu de sang dessus!"
     Elle dit cela d’un air fort candide, comme un homme sensible dirait à une comédienne qu’il aimerait: "Je veux vous voir vêtue du costume que vous portiez dans ce fameux rôle que vous avez créé."
     Moi, m’obstinant, je repris: "Peux-tu te souvenir de l’époque et de l’occasion où est née en toi cette passion si particulière?"
     Difficilement je me fis comprendre; enfin j’y parvins: Mais alors elle me répondit d’un air très-triste, et même, autant que je peux me souvenir, en détournant les yeux: " Je ne sais pas… je ne me souviens pas."
     Quelles bizarreries ne trouve-t-on pas dans une grande ville, quand on sait se promener et regarder? La vie fourmille de monstres innocents. — Seigneur, mon Dieu! vous, le Créateur, vous, le Maître; vous qui avez fait la Loi et la Liberté; vous, le souverain qui laissez faire, vous, le juge qui pardonnez; vous qui êtes plein de motifs et de causes, et qui avez peut-être mis dans mon esprit le goût de l’horreur pour convertir mon coeur, comme la guérison au bout d’une lame; Seigneur, ayez pitié, ayez pitié des fous et des folles! O Créateur! peut-il exister des monstres aux yeux de Celui-là seul qui sait pourquoi ils existent, comment ils se sont faits et comment ils auraient pu ne pas se faire?

     Charles Pierre Baudelaire

 

 

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.