Les Temptacions (XXI)

[@more@] 


   Dos superbs Satans i una Diablessa, no menys extraordinària, han pujat, la darrera nit, l’escala misteriosa per on l’Infern dóna assalt a la feblesa de l’home que dorm, i comunica amb ell en secret. Ells han vingut a posar-se gloriosament davant meu, dempeus com damunt d’una estrada. Un esplendor sulfurós emanava d’aquests tres personatges, que es destacaven així del fons opac de la nit. Tenien l’aire tan orgullós i tan ple de dominació, que els prengué al principi tots tres per verdaders Déus.    

    

   La cara del primer Satanàs era d’un sexe ambigu, i tenia també, en les línies dels cos, la mollesa dels antics Vacus. Els seus bells ulls lànguids, d’un color tenebrós i indecís, s’assemblaven a violetes carregades encara dels pesats plors de la tempesta, i els seus llavis entreoberts, a peveters calents d’on exhalava la bona olor d’una perfumeria; i cada vegada que sospirava, insectes moscats  s’il·luminaven, voletejant, amb els ardors del seu alè.    

    

   Al voltant de la seva túnica de púrpura havia enrotllada, a manera de cinturó, un serp tornassolada que, amb el cap aixecat, girava llangorosament vers ell els seus ulls de brasa. En aquest cinturó viu hi havia penjats, alternant amb les fioles de licors sinistres, ganivets brillants i instruments quirúrgics. A la mà dreta hi duia un altra fiola el contingut de la qual era d’un roig lluminós, i que portava una etiqueta amb aquests estrafolaris mots: “ Beveu, això és la meva sang, un perfecte cordial… ” a la mà esquerra, un violó que li servia sens dubte per a cantar els seus plaers i els seus dolors, i per escampar el contagi de la seva follia en les nits del sàbat.    

    

   Els seus turmells delicats arrossegaven algunes argolles d’una cadena d’or rompuda, i quan la molèstia que això li comportava el forçava a baixar els ulls cap a terra, es contemplava vanitosament les ungles dels peus, brillants i polides com les pedres ben treballades.    

    

   Em mirà amb els seus ulls inconsolablement afligits, d’on s’escolava una insidiosa embriaguesa, i em digué amb una veu musical: “Si tu vols, si tu vols, et faré el senyor de les ànimes, i seràs l’amo de la matèria viva, més encara que l’escultor pot ser-ho de l’argila, i coneixeràs el plaer, renaixent sense parar, de sortir de tu mateix per oblidar-te dins altri, i d’atreure les altres ànimes fins a confondre-les amb la teva.”   

    

   I jo li responguí: “Moltes gracies! no tinc res que fer d’aquesta faramalla d’éssers que, sens dubte, no són millors que jo pobre de mi. Per bé que tingui alguna vergonya dels meus records, no vull oblidar res; i quan fins i tot no et conegués, vell monstre, la teva misteriosa ganiveteria, les teves equívoques fioles, les cadenes d’on els teus peus estan maldestres, són símbols que expliquen bastant clarament els inconvenients de la teva amistat. Guarda els teus presents.”    

    

   El segon Satan ni tenia aquest aire a la vegada tràgic i somrient, ni aquestes belles maneres insinuants, ni aquesta bellesa delicada i perfumada. Era un home vast, amb una grossa cara sense ulls, amb una pesada panxa que li sobreplomava les cuixes, i tenia tota la pell daurada i il·lustrada, com un tatuatge, d’una multitud de petites figures movedisses representant les nombroses formes de la misèria universal. Hi havia petits homes escanyolits que es penjaven voluntàriament a un clau; hi havia petits gnoms deformes, prims, dels quals els seus ulls suplicants reclamaven l’almoina millor encara que les seves mans tremoloses; i també velles mares duent els seus avortons enganxats a les seves mamelles desanades. N’hi havia encara molts d’altres. 

    

   El gros Satan picava amb el seu puny sobre el seu immens ventre; d’on sortia aleshores un llarg i estrepitós catric-catrac que s’acabava en un vague gemec fet de nombroses veus humanes. I reia, mostrant impudentment les seves dents malmeses, amb un enorme riure imbècil, com certs homes de tots els països quan han menjat massa bé.    

    

   I aquell em digué: “Jo puc donar-te el què ho aconsegueix tot, el què ho val tot, el què ho reemplaça tot!” I picà sobre el seu ventre monstruós, l’eco sonor del qual féu el comentari de la seva grollera paraula.    

    

   Jo em girí amb disgust, i responguí: “No tinc necessitat, per gaudir jo, de la misèria de ningú; i no vull pas una riquesa entristida, com un paper pintat, de totes les desgràcies representades sobre la teva pell.”    

    

   Pel que fa a la Diablessa, mentiria si no confessava que a primera vista li trobà un rar encant. Per definir aquest encant, no sabria comparar-lo amb res millor que amb el de les dones molt belles al tombant de la vida, que tanmateix no envelleixen més, de les quals la bellesa conserva la màgia penetrant de les ruïnes. Ella tenia l’aire a la vegada imperiós i desmanegat, i els seus ulls, encara que ullerosos, contenien una força fascinant. El que em va sobtar més, fou la seva veu misteriosa, en la qual retrobava els records dels contralti més deliciosos i també una mica de l’enrogallament de les goles incessantment rentades per l’aiguardent.    

    

   “Vols conèixer el meu poder?” diu la falsa deessa amb la seva veu encisadora i paradoxal. “Escolta.”    

    

   I embocà aleshores una enorme trompeta, encintada, com un mirlitó, amb els titulars dels diaris de l’univers, i mitjançant aquesta trompeta cridà el meu nom, que rodà així a través de l’espai amb un soroll de cent mil trons, i em tornà repercutit per l’eco del més llunyà del planetes.    

    

   “Diable!” féu jo mig subjugat, “vet aquí que n’ets de preciós!” Però examinant més detingudament la seductora cavallot, em semblà vagament que la reconeixia per haver-la vist trincant amb uns brètols que jo conec; i el seu ronc de coure aportà a les meves orelles no sé quin record d’una trompeta prostituïda.    

    

   Per això jo responguí, amb tot el meu desdeny : “Ves-te’n! No estic fet per esposar l’amant d’alguns que no vull ni anomenar.”   

    

   Cert, d’una tan coratjosa abnegació tenia el dret d’estar orgullós. Però malauradament em despertí, i tota la meva força m’abandonà. “En veritat, em digué, calia que estigués molt pesadament endormiscat per mostrar tals escrúpols. Ah! si podessin tornar mentre estic despert, no em faria tant el delicat!”   

    

   I els invocava amb veu alta, els suplicava de perdonar-me, oferint-los el meu deshonor tant sovint com caldria per meritar els seus favors, però els havia sens dubte fortament ofès, ja que no han tornat mai.


Les tentations,
ou Éros, Plutus et la gloire


     Deux superbes Satans et une Diablesse, non moins extraordinaire, ont la nuit dernière monté l’escalier mystérieux par où l’Enfer donne assaut à la faiblesse de l’homme qui dort, et communique en secret avec lui. Et ils sont venus se poser glorieusement devant moi, debout comme sur une estrade. Une splendeur sulfureuse émanait de ces trois personnages, qui se détachaient ainsi du fond opaque de la nuit. Ils avaient l’air si fier et si plein de domination, que je les pris d’abord tous les trois pour de vrais Dieux.
     Le visage du premier Satan était d’un sexe ambigu, et il avait aussi, dans les lignes de son corps, la mollesse des anciens Bacchus. Ses beaux yeux languissants, d’une couleur ténébreuse et indécise, ressemblaient à des violettes chargées encore des lourds pleurs de l’orage, et ses lèvres entr’ouvertes à des cassolettes chaudes, d’où s’exhalait la bonne odeur d’une parfumerie; et à chaque fois qu’il soupirait, des insectes musqués s’illuminaient, en voletant, aux ardeurs de son souffle.
     Autour de sa tunique de pourpre était roulé, en manière de ceinture, un serpent chatoyant qui, la tête relevée, tournait langoureusement vers lui ses yeux de braise. A cette ceinture vivante étaient suspendus, alternant avec des fioles pleines de liqueurs sinistres, de brillants couteaux et des instruments de chirurgie. Dans sa main droite il tenait une autre fiole dont le contenu était d’un rouge lumineux, et qui portait pour étiquette ces mots bizarres: "Buvez, ceci est mon sang, un parfait cordial…" dans la gauche, un violon qui lui servait sans doute à chanter ses plaisirs et ses douleurs, et à répandre la contagion de sa folie dans les nuits de sabbat.
     A ses chevilles délicates traînaient quelques anneaux d’une chaîne d’or rompue, et quand la gêne qui en résultait le forçait à baisser les yeux vers la terre, il contemplait vaniteusement les ongles de ses pieds, brillants et polis comme des pierres bien travaillées.
     Il me regarda avec ses yeux inconsolablement navrés, d’où s’écoulait une insidieuse ivresse, et il me dit d’une voix chantante: "Si tu veux, si tu veux, je te ferai le seigneur des âmes, et tu seras le maître de la matière vivante, plus encore que le sculpteur peut l’être de l’argile; et tu connaîtras le plaisir, sans cesse renaissant, de sortir de toi-même pour t’oublier dans autrui, et d’attirer les autres âmes jusqu’à les confondre avec la tienne."
     Et je lui répondis: "Grand merci! je n’ai que faire de cette pacotille d’êtres qui, sans doute, ne valent pas mieux que mon pauvre moi. Bien que j’aie quelque honte à me souvenir, je ne veux rien oublier; et quand même je ne connaîtrais pas, vieux monstre, ta mystérieuse coutellerie, tes fioles équivoques, les chaînes dont tes pieds sont empêtrés, sont des symboles qui expliquent assez clairement les inconvénients de ton amitié. Garde tes présents."
     Le second Satan n’avait ni cet air à la fois tragique et souriant, ni ces belles manières insinuantes, ni cette beauté délicate et parfumée. C’était un homme vaste, à gros visage sans yeux, dont la lourde bedaine surplombait les cuisses, et dont toute la peau était dorée et illustrée, comme d’un tatouage, d’une foule de petites figures mouvantes représentant les formes nombreuses de la misère universelle. Il y avait de petits hommes efflanqués qui se suspendaient volontairement à un clou; il y avait de petits gnomes difformes, maigres, dont les yeux suppliants réclamaient l’aumône mieux encore que leurs mains tremblantes; et puis de vieilles mères portant des avortons accrochés à leurs mamelles exténuées. Il y en avait encore bien d’autres.
     Le gros Satan tapait avec son poing sur son immense ventre, d’où sortait alors un long et retentissant cliquetis de métal qui se terminait en un vague gémissement fait de nombreuses voix humaines. Et il riait, en montrant impudemment ses dents gâtées, d’un énorme rire imbécile, comme certains hommes de tous les pays quand ils ont trop bien dîné.
     Et celui-là me dit: "Je puis te donner ce qui obtient tout, ce qui vaut tout, ce qui remplace tout!" Et il tapa sur son ventre monstrueux, dont l’écho sonore fit le commentaire de sa grossière parole.
     Je me détournai avec dégoût, et je répondis: "Je n’ai besoin, pour ma jouissance, de la misère de personne; et je ne veux pas d’une richesse attristée, comme un papier de tenture, de tous les malheurs représentés sur ta peau."
     Quant à la Diablesse, je mentirais si je n’avouais pas qu’à première vue je lui trouvai un bizarre charme. Pour définir ce charme, je ne saurais le comparer à rien de mieux qu’à celui des très-belles femmes sur le retour, qui cependant ne vieillissent plus, et dont la beauté garde la magie pénétrante des ruines. Elle avait l’air à la fois impérieux et dégingandé, et ses yeux, quoique battus, contenaient une force fascinatrice. Ce qui me frappa le plus, ce fut le mystère de sa voix, dans laquelle je retrouvais le souvenir des contralti les plus délicieux et aussi un peu de l’enrouement des gosiers incessamment lavés par l’eau-de-vie.
     "Veux-tu connaître ma puissance?" dit la fausse déesse avec sa voix charmante et paradoxale. "Ecoute."
     Et elle emboucha alors une gigantesque trompette, enrubannée, comme un mirliton, des titres de tous les journaux de l’univers, et à travers cette trompette elle cria mon nom, qui roula ainsi à travers l’espace avec le bruit de cent mille tonnerres, et me revint répercuté par l’écho de la plus lointaine planète.
     "Diable!" fis-je, à moitié subjugué, "voilà qui est précieux!" Mais en examinant plus attentivement la séduisante virago, il me sembla vaguement que je la reconnaissais pour l’avoir vue trinquant avec quelques drôles de ma connaissance; et le son rauque du cuivre apporta à mes oreilles je ne sais quel souvenir d’une trompette prostituée.
     Aussi je répondis, avec tout mon dédain: "Va-t’en! Je ne suis pas fait pour épouser la maîtresse de certains que je ne veux pas nommer."
     Certes, d’une si courageuse abnégation j’avais le droit d’être fier Mais malheureusement je me réveillai, et toute ma force m’abandonna. "En vérité, me dis-je, il fallait que je fusse bien lourdement assoupi pour montrer de tels scrupules. Ah! s’ils pouvaient revenir pendant que je suis éveillé, je ne ferais pas tant le délicat!"
     Et je les invoquai à haute voix, les suppliant de me pardonner, leur offrant de me déshonorer aussi souvent qu’il le faudrait pour mériter leurs faveurs; mais je les avais sans doute fortement offensés, car ils ne sont jamais revenus.


 

     Charles Pierre Baudelaire

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.