El Crepuscle de la Nit (XXII)

[@more@] 


   El dia tomba. Una gran calma es fa en els pobres esperits fatigats pel treball de la jornada; i els seus pensaments prenen ara els colors tendres i indecisos del crepuscle. 

      

   Mentrestant des de dalt de la muntanya arriba al meu balcó, a través dels núvols transparents del capvespre, un gran udol, composat per una multitud de crits discordants, que l’espai transforma en una lúgubre harmonia, com la de la marea que puja o la d’una tempestat que es desperta.    

      

   Quins són els desafortunats als quals la nit no calma, i que prenen, com els mussols, la vinguda de la nit per una senyal de sàbat? Aquesta sinistra ululació ens arriba del negre hospici penjat sobre la muntanya; i, a la nit, fumant i contemplant el repòs de la immensa vall, eriçada de cases de les quals cada finestra diu: “És aquí ara la pau; és aquí l’alegria de la família!” puc, quan el vent bufa d’allà dalt, bressolar el meu pensament sorprès per aquesta imitació de les harmonies de l’infern.    

      

   El crepuscle excita els bojos. — Recordo dos amics que he tingut que el crepuscle els tornava dels tot malalts. Un menyspreava llavors totes les relacions d’amistat i d’educació, i maltractava, com un salvatge, al primer que es trobava. L’he vist tirar al cap d’un maître d’hotel un excel·lent pollastre, en el qual creia veure no sé quin insultant jeroglífic. La nit, precursora de les voluptuositats profundes, li feia malbé les coses més suculentes.    

      

   L’altre un ambiciós ferit, esdevenia, a mesura que el dia abaixava, més agre, més fosc, més enutjós. Indulgent i sociable encara durant el dia, era despietat a la nit, i no era només amb els altres, sinó també amb ell mateix que exercia rabiosament la seva mania crepuscular.    

      

   El primer es morí boig, incapaç de reconèixer la seva dona i el seu fill; el segon duu en ell la inquietud d’un malat perpetu, i si fos gratificat amb tots els honors que poden conferir les repúbliques i els prínceps, crec que el crepuscle encendria encara en ell l’abrusador desig de distincions imaginàries. La nit, que posava les seves tenebres en el seu esperit, feia la llum en el meu; i, per bé que no sigui pas estrany veure la mateixa causa engendrar dos efectes contraris, estic sempre com intrigat i alarmat.    

      

   O nit! o refrescants tenebres! sou per a mi el senyal d’una festa interior, sou l’alliberament d’una angoixa! En la solitud de les planes, en els laberints pedregosos d’una capital, centelleig d’estrelles, explosió de llanternes, vós sou els focs d’artifici de la deessa Llibertat!    

      

   Crepuscle, com ho sou de dolç i tendre! Les lluors roses que vagaregen encara  a l’horitzó com l’agonia del dia sota l’opressió victoriosa de la seva nit, els focs dels canelobres que fan taques d’un roig opac sobre les darreres glòries del ponent, les pesades draperies que una mà invisible atreu de les profunditats de l’Orient, imiten tots els sentiments complicats que lluiten dins els cor de l’home en les hores solemnes de la vida.    

      

   Semblaria encara un d’aquest vestits estranys de ballarines, on una gassa transparent i fosca deixa entreveure els esplendors amortits d’una faldilla esclatant, com sota el negre present travessa el deliciós passat; i les estrelles vacil·lants, d’or i d’argent, de les quals ella és sembrada, representen aquests focs de fantasia que no s’encenen bé més que sota el dol profund de la Nit.


Le crépuscule du soir

     Le jour tombe. Un grand apaisement se fait dans les pauvres esprits fatigués du labeur de la journée; et leurs pensées prennent maintenant les couleurs tendres et indécises du crépuscule. Cependant du haut de la montagne arrive à mon balcon, à travers les nues transparentes du soir, un grand hurlement, composé d’une foule de cris discordants, que l’espace transforme en une lugubre harmonie, comme celle de la marée qui monte ou d’une tempête qui s’éveille.
     Quels sont les infortunés que le soir ne calme pas, et qui prennent, comme les hiboux, la venue de la nuit pour un signal de sabbat? Cette sinistre ululation nous arrive du noir hospice perché sur la montagne, et, le soir, en fumant et en contemplant le repos de l’immense vallée, hérissée de maisons dont chaque fenêtre dit: "C’est ici la paix maintenant; c’est ici la joie de la famille!" je puis, quand le vent souffle de là-haut, bercer ma pensée étonnée à cette imitation des harmonies de l’enfer.
     Le crépuscule excite les fous. — Je me souviens que j’ai eu deux amis que le crépuscule rendait tout malades. L’un méconnaissait alors tous les rapports d’amitié et de politesse, et maltraitait, comme un sauvage, le premier venu. Je l’ai vu jeter à la tête d’un maître d’hôtel un excellent poulet, dans lequel il croyait voir je ne sais quel insultant hiéroglyphe. Le soir, précurseur des voluptés profondes, lui gâtait les choses les plus succulentes.
     L’autre, un ambitieux blessé, devenait, à mesure que le jour baissait, plus aigre, plus sombre, plus taquin. Indulgent et sociable encore pendant la journée, il était impitoyable le soir; et ce n’était pas seulement sur autrui, mais aussi sur lui-même que s’exerçait rageusement sa manie crépusculeuse.
     Le premier est mort fou, incapable de reconnaître sa femme et son enfant; le second porte en lui l’inquiétude d’un malaise perpétuel, et fût-il gratifié de tous les honneurs que peuvent conférer les républiques et les princes, je crois que le crépuscule allumerait encore en lui la brûlante envie de distinctions imaginaires. La nuit, qui mettait ses ténèbres dans leur esprit, fait la lumière dans le mien; et, bien qu’il ne soit pas rare de voir la même cause engendrer deux effets contraires, j’en suis toujours comme intrigué et alarmé.
     O nuit! ô rafraîchissantes ténèbres! vous êtes pour moi le signal d’une fête intérieure, vous êtes la délivrance d’une angoisse! Dans la solitude des plaines, dans les labyrinthes pierreux d’une capitale, scintillement des étoiles, explosion des lanternes, vous êtes le feu d’artifice de la déesse Liberté!
     Crépuscule, comme vous êtes doux et tendre! Les lueurs roses qui traînent encore à l’horizon comme l’agonie du jour sous l’oppression victorieuse de sa nuit, les feux des candélabres qui font des taches d’un rouge opaque sur les dernières gloires du couchant, les lourdes draperies qu’une main invisible attire des profondeurs de l’Orient, imitent tous les sentiments compliqués qui luttent dans le coeur de l’homme aux heures solennelles de la vie.
     On dirait encore une de ces robes étranges de danseuses, où une gaze- transparente et sombre laisse entrevoir les splendeurs amorties d’une jupe éclatante, comme sous le noir présent transperce le délicieux passé; et les étoiles vacillantes d’or et d’argent, dont elle est semée, représentent ces feux de la fantaisie qui ne s’allument bien que sous le deuil profond de la Nuit.

  

      Charles Pierre Baudelaire

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.